Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học các bộ môn

1.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

2.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

3.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

4.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

5.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

6.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ