Tốt nghiệp

  • Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ

- Quyết định 116/QĐ-ĐT ngày 23 tháng 1 năm 2017 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 955/QĐ-ĐHGD ngày 08 tháng 6 năm 2017 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 451/QĐ-ĐHGD ngày 5 tháng 4 năm 2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 1787/QĐ-ĐHGD ngày 8 tháng 11năm 2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 434/QĐ-ĐHGD ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 920/QĐ-ĐHGD ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

- Quyết định 1888/QĐ-ĐHGD ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

 

  • Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ

- Quyết định 428/QĐ-ĐHGD ngày 2 tháng 4 năm 2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

- Quyết định 575/QĐ-ĐHGD ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

- Quyết định 1727/QĐ-ĐHGD ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

- Quyết định 474/QĐ-ĐHGD ngày 1 tháng 4 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

- Quyết định 41155/QĐ-ĐHGD ngày 25 tháng 7 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

- Quyết định 1888/QĐ-ĐHGD ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ