Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐHGD

 2. Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

 3. Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1   

Nguyễn Quý Thanh

     Bí thư Đảng ủy

    Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Phạm Văn Thuần

    Phó Bí thư Đảng ủy

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

3 Nguyễn Thị Hương

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

    Hiệu trưởng Trường THPT KHGD

4

Nguyễn Đức Huy

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

5

Tôn Quang Cường

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục

6

Lê Hải Anh

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm

7

Đặng Thành Dũng

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

8

Dương Thị Hoàng Yến

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục

9

Lê Thái Hưng

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

    Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

    Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng

4. Ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Quý Thanh

    Bí thư Đảng ủy

    Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Phạm Văn Thuần

    Phó Bí thư Đảng ủy

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

3

Nguyễn Thị Hương

    Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD,

    Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

    Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

    Hiệu trưởng Trường THPT KHGD

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Thị Hương

    Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên

    Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

    Hiệu trưởng Trường THPT KHGD

2

Nghiêm Thị Thanh

    Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

    Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3

Nguyễn Thị Khánh

    Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

    Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHGD

     Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ