Phòng Tổ chức Cán bộ

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

    Trưởng phòng

     Họ tên: Lê Thái Hưng

     Học hàm/học vị: Phó Giáo sư

     Email: lthung@vnu.edu.vn

     

     Phó Trưởng phòng

     Họ tên: Nghiêm Thị Thanh

     Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: nghiemthithanh@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến Nhà trường và công tác quản trị nguồn nhân lực, tổ chức, thi đua khen thưởng, thanh tra và pháp chế của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác quản trị nguồn nhân lực, tổ chức, thi đua khen thưởng, thanh tra, pháp chế và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Làm đầu mối xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường.

c) Làm đầu mối triển khai công tác tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định của ĐHQGHN và Pháp luật.

d) Làm đầu mối quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức, người lao động theo quy định của ĐHQGHN và Pháp luật; công tác đánh giá từng chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục xem xét thôi không đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định.

đ) Làm đầu mối trong công tác điều động, sử dụng nhân lực, cử nhân sự đi công tác trong nước; phối hợp với các đơn vị cử nhân sự đi công tác, học tập ở nước ngoài.

e) Làm đầu mối thực hiện công tác nâng lương, phụ cấp, hưu trí, bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Trường.

g) Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động và các tập thể trong Trường.

h) Làm đầu mối thực hiện công tác thanh tra, pháp chế theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và Nhà trường.

i) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ nhân sự của Nhà trường.

k) Làm đầu mối triển khai công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1305, 1306)
Địa chỉ: Phòng 304, 305 nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội


 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ