Các phòng chức năng

HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101, 1102

Email: hcth_dhgd@vnu.edu.vn

Trưởng phòng:

ThS. BÙI VĂN NGÂN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: nganbvh@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. MAI THỊ KHUYÊN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: maikhuyen@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. LÊ THANH HUYỀN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1101

Email: huyenlt@vnu.edu.vn

 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1304, 1305

Email: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn

Trưởng phòng

TS. LÊ THÁI HƯNG

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1304

Email: lthung@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. NGHIÊM THỊ THANH

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1305

Email: nghiemthithanh@vnu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103, 1104

Trưởng phòng

TS. NGUYỄN BÁ NGỌC

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103

Email: nbngoc@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. TRẦN XUÂN QUANG

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1103

Email: quangtx@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. VŨ THỊ THU HOÀI

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1104

Email: hoaivtt@vnu.edu.vn

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

ĐT: (024) 7301 7123 – Máy lẻ: 1102

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Trung Kiên

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1102

Email: kiennt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. HÀ THỊ THANH THỦY

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1102

Email: thuyhtt@vnu.edu.vn

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Trưởng phòng

PGS.TS. PHẠM THỊ THANH HẢI

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Email: haiphamtt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

TS. ĐOÀN NGUYỆT LINH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1303

Email: linhdn@vnu.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301, 1302

Trưởng phòng

ThS. ĐẶNG THÀNH DŨNG

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1302

Email: dtdung@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. NGUYỄN THỊ HUỆ

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301

Email: huent@vnu.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1301

Email: yennth248@vnu.edu.vn

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Trưởng phòng:

TS. DƯƠNG TUYẾT HẠNH 

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Email: hanhtd@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

ThS. NGUYỄN THỊ KHÁNH

ĐT: (024) 7301 7123  -  máy lẻ: 1105

Email:khanh2504@vnu.edu.vn

   

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ