Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng:  GS.TS. Nguyễn Quý Thanh
Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1205)
Email: nqthanh@vnu.edu.vn
  Phó Hiệu trưởng:  PGS.TS Phạm Văn Thuần
Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1203)
Email:  thuanpv@vnu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng:  PGS.TS Lê Thái Hưng
Điện thoại: 0247 3017 123 
Email:  lthung@vnu.edu.vn

 

 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Thành Nam

Điện thoại: 0247 3017 123

Email: namtran@vnu.edu.vn

 

 

 

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ