Biểu mẫu Khoa học Công nghệ

I. Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN)

Mẫu 01/KHCN

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 02/KHCN

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 03/KHCN

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 04/KHCN

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh

Mẫu 05/KHCN

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 06/KHCN

Lý lịch khoa học

Mẫu 07/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 08/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 09/KHCN

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 10/KHCN

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 11/KHCN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 15/KHCN

Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 16/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 17/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 18/KHCN

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 19/KHCN

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 
Biểu mẫu
 
 Tên biểu mẫu

MẪU 01e/KHCN

  Đề xuất đề tài KH&CN cấp trường

MẪU 02e/KHCN

  Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài cấp trường
MẪU 03e/KHCN   Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 04e/KHCN   Danh mục đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 05e/KHCN   Thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 06e/KHCN    Lý lịch khoa học
MẪU 07e/KHCN   Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN
MẪU 08e/KHCN   Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 09e/KHCN   Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 10e/KHCN   Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
MẪU 11e/KHCN   Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 12e/KHCN   Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU13e/KHCN   Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN
MẪU 14e/KHCN   Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 15e/KHCN   Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 16e/KHCN   Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 17e/KHCN   Phiếu nghiệm thu đề tài KH7CN cấp trường
MẪU 18e/KHCN   Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường
MẪU 019e/KHCN   Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ