Phòng Hành chính Tổng hợp

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

      Trưởng phòng

       Họ tên: Bùi Văn Ngân

       Học hàm/học vị: Thạc sĩ

       Email:nganbv@vnu.edu.vn

 

       Phó Trưởng phòng

       Họ tên: Mai Thị Khuyên

       Học hàm/học vị: Tiến sĩ

       Email: maikkhuyen@vnu.edu.vn

       

      Phó Trưởng phòng

       Họ tên: Lê Thanh Huyền

       Học hàm/học vị: Thạc sĩ

       Email: huyenlt@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, hành chính, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị thương hiệu; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối ban hành các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách; có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quản lý đó tại Trường.

b) Làm đầu mối công tác hành chính, tổng hợp, thống kê, giao ban, văn thư, lưu trữ của Nhà trường.

c) Hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, giao ban hàng tháng/quý/năm.

d) Làm đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu - hỉ, lễ tân, giao tiếp đối nội - đối ngoại và các buổi lễ, hội nghị của Nhà trường, thực hiện công tác hậu cần phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

đ) Làm đầu mối theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản cố định, phương tiện, thiết bị và chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Tham gia nghiệm thu và nhập vào sổ tài sản của trường trước khi đưa vào sử dụng tài sản, thiết bị mới từ các nguồn khác nhau.

e) Quản lý, tư vấn hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính, điện thoại trong toàn Trường.

g) Làm đầu mối trong công tác truyền thông và quản trị thương hiệu của Nhà trường.

h) Làm đầu mối và thường trực trong công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng hành chính Tổng hợp - Trường Đại học Giáo dục

                        P.101, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

                        Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1101, 1201)

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ