Đội ngũ GS, PGS

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh GS/PGS

Ngành chuyên môn

Năm công nhận GS/PGS

I

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CƠ HỮU HIỆN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

1

Nguyễn Quý Thanh

Nam

1965

Giáo sư

Xã hội học

2016

2

Lê Ngọc Hùng

Nam

1959

Giáo sư

Xã hội học

2011

3

Vũ Văn Hùng

Nam

1957

Giáo sư

Vật lý

2007

4 Đặng Hoàng Minh Nữ 1979 Giáo sư Tâm lý học 2023

5

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

1960

Phó Giáo sư

Toán giải tích

2002

6

Trịnh Văn Minh

Nam

1956

Phó Giáo sư

Giáo dục học/Lý luận dạy học ngôn ngữ - văn hóa

2004

7

Mai Văn Hưng

Nam

1960

Phó Giáo sư

Sinh học/Nhân chủng sinh học

2010

8

Đinh Thị Kim Thoa

Nữ

1962

Phó Giáo sư

Tâm lý học

2010

9

Nguyễn Chí Thành

Nam

1970

Phó Giáo sư

Giáo dục học/ LL&PPDH Toán

2012

10

Trương Thị Bích

Nữ

1968

Phó Giáo sư

Giáo dục học

2015

11

Trần Doãn Vinh

Nam

1965

Phó Giáo sư

Giáo dục học/
LL&PPDH Tin học

2016

12

Dương Thị Hoàng Yến

Nữ

1973

Phó Giáo sư

Tâm lý học

2016

13

Phạm Văn Thuần

Nam

1974

Phó Giáo sư

Giáo dục học/
Quản lý giáo dục

2016

14

Phạm Kim Chung

Nam

1970

Phó Giáo sư

Giáo dục học/ LL&PPDH Vật lý

2017

15

Lê Hải Anh

Nữ

1972

Phó Giáo sư

1975Văn học/Văn học
Việt Nam

2017

16

Lê Thị Thu Hiền

Nữ

1978

Phó Giáo sư

Giáo dục học/
LL&PPDH Vật lý

2017

17

Trần Thành Nam

Nam

1980

Phó Giáo sư

Tâm lý học/Tâm lý học lâm sàng

2017

18

Phạm Mạnh Hà

Nam

1974

Phó Giáo sư

Tâm lý học

2017

19

Nguyễn Văn Hồng

Nam

1968

Phó Giáo sư

Tâm lý học

2018

20

Vũ Trọng Lưỡng

Nam

1979

Phó Giáo sư

Toán học

2018

21

Nguyễn Thị Hương

Nữ

1972

Phó Giáo sư

Giáo dục học

2020

22

Trần Văn Công

Nam

1983

Phó Giáo sư

Tâm lý học/Tâm lý học lâm sàng

2021

23 Lê Thái Hưng Nam 1982 Phó Giáo sư Giáo dục học/ Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục 2022
24 Lê Thị Phượng Nữ 1975 Phó Giáo sư Giáo dục học/ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học 2022
25 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 1980 Phó Giáo sư Giáo dục học 2023
26 Phạm Quang Tiệp Nam 1980 Phó Giáo sư Giáo dục học 2023
27 Phạm Đức Hiệp Nam 1984 Phó Giáo sư Toán học 2023
28 Nghiêm Xuân Huy Nam 1976 Phó Giáo sư Giáo dục học 2023

II

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CƠ HỮU HIỆN ĐANG THỈNH GIẢNG TẠI TRƯỞNG

1

Trần Trung

Nam

1978

Giáo sư

Giáo dục học/Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

2020

2

Nguyễn Tiến Trung

Nam

1981

Phó Giáo sư

Giáo dục học/Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

2020

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ