Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

     Trưởng phòng 

     Họ tên: Đoàn Nguyệt Linh

     Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: linhdn@vnu.edu.vn      

 

     Phó Trưởng phòng 

     Họ tên: Nguyễn Thu Hường

     Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: huongnt80@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Khoa học và Công nghệ

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về nhiệm vụ  KH&CN.

b) Làm đầu mối xây dựng, kiểm tra, giám sát và phối hợp triển khai kế hoạch nhiệm vụ KH&CN ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Nhà trường; Phát triển, khai thác các tiềm lực KH&CN của Nhà trường.

c) Làm đầu mối tổ chức thẩm định, xét duyệt về chuyên môn và đề xuất dự toán, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN của Nhà trường.

d) Làm đầu mối kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy định.

đ) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, xê-mi-na khoa học của Nhà trường.

e) Chủ động nắm bắt các xu hướng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, sư phạm, quản lý giáo dục, đo lường đánh giá báo cáo Ban Giám hiệu và Hội đồng Khoa học và đào tạo.

Hợp tác Quốc tế

g) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác hợp tác quốc tế.

h) Làm đầu mối kết nối và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế giữa các tập thể và cá nhân; phối hợp và hỗ trợ xúc tiến các dự án, chương trình hợp tác phát triển của 
Nhà trường.

i) Làm đầu mối quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường và của các đơn vị; quản lý đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, điều phối, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo cam kết với các tổ chức quốc tế của Nhà trường đã có thỏa thuận hợp tác.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1303, 1304)

 Địa chỉ: Phòng 303, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ