Nội dung hoạt động

STT

Nội dung hoạt động chính

Thời gian thực hiện

Nội dung cụ thể

Khung kết quả của từng nội dung

1

Lập kế hoạch nghiên cứu - thành lập nhóm chuyên gia.

Tháng 3/2018 - tháng 5/2018

1.1: Lập nhóm quản lí điều phối DA

 

1.2: Xây dựng, thống nhất kế hoạch tổng thể.

 

1.3: Thành lập nhóm chuyên gia Việt Nam và Hoa Kì

1.4: Hội thảo khởi động DA

HĐ 1.1: Quyết định thành lập nhóm quản lý & nhóm chuyên môn

 

HĐ 1.2: Bản kế hoạch cho toàn bộ 4 giai đoạn DA.

 

HĐ 1.3: Danh sách chuyên gia Việt Nam và Hoa Kì: 08 VN & 8 HK.

 

HĐ 1.4: Tập bài tham luận và báo cáo tại hội thảo

2

Khảo sát thực trạng tại Huế và tập huấn công nghệ xây dựng bài giảng ứng dụng AR,GIS và 3D Lidar tại Hoa Kì.

Tháng 6/2018 đến tháng 12/2018

HĐ 2.1:Khoá tập huấn  thiết kế bài học ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar tại Hoa Kì.

 

HĐ 2.2: Khảo sát, nghiên cứu thực địa tại Việt Nam (8 chuyên gia Hoa Kỳ + 8 chuyên gia Việt Nam)

 

HĐ 2.3: Các khóa học tập huấn và khoa học từ xa hoặc kết hợp (Blended Learning)

 

HĐ 2.4: Dịch vụ phòng lab thực hiện chuyển giao công nghệ tại Hoa Kỳ.

HĐ 2.5: Cung cấp dịch vụ Phòng Lab để sản xuất học liệu tại Việt Nam.

 

HĐ 2.1: Một số bài học mẫu được thực hiện;  Quy trình xây dựng học liệu

 

HĐ 2.2: BC kết quả khảo sát tại thực địa
B
C UD các CN AR, GIS, 3D Lidar
Bộ cơ sở dữ liệu khảo sát thực địa

 

 

HĐ 2.3: Đề cương các Modules. Một số bài học được thực hành vận dụng CN mới ứng dụng AR, GIS & 3D Lidar.

 

HĐ 2.4: Bộ hệ thống dữ liệu được sử dụng

 

 

HĐ 2.5: Tài liệu thử nghiệm ứng dụng công nghệ dạy học

 

3

Thử nghiệm một số bài học ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar và đánh giá thử nghiệm

 

Tháng 1/2018-tháng 3/2018

HĐ 3.1: Dạy thử nghiệm một số bài học được sản xuất ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar.

HĐ 3.2: Nghiệm thu sản phẩm và hội thảo tổng kết, công bố kết quả nghiên cứu.

 

HĐ 3.1: Bộ hồ sơ bài học thử nghiệm, video tiết dạy thử nghiệm

 

 

HĐ 3.2: - Tập bản đồ trực quan hình ảnh thực địa
- Tập nội dung Audio trong dạy học ứng dụng thực tế tăng cường AR, GIS, 3D Lidar
- Báo cáo khoa học, bài trình bày hội thảo
- Bản phân tích số liệu
- Hệ thống tài liệu tập huấn cho  giáo viên

 

4

Công bố kết quả dự án

 

Tháng 3/2018

HĐ 4.1: Xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 4.2: Đăng kí

sở hữu trí tuệ

 

HĐ 4.1: - 01 sách chuyên khảo về kết quả nghiên cứu của đê xuất;

- 01 giáo trình về công nghệ dạy học;

-  01 tài liệu hướng dẫn các bước tiến hành soạn một chủ đề dạy học ứng dụng công nghệ dạy học;

- Duy trì web hỗ trợ cho giáo viên về ứng dụng công nghệ dạy học

 

HĐ 4.2: Đơn đăng kí quyền sở hữu trí tuệ hợp lệ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ; Có giấy chấp đơn của Cục sở hữu trí tuệ

 

         

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ