Phòng Kế hoạch – Tài Chính

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

     Trưởng phòng

     Họ tên: Đặng Thành Dũng

     Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: dtdung@vnu.edu.vn

   

     Phó Trưởng phòng

     Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

     Học hàm/học vị: Thạc sĩ

     Email: huent@vnu.edu.vn

     

      Phó Trưởng phòng

     Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến

     Học hàm/học vị: Thạc sĩ

     Email: yennth248@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về kế hoạch, tài chính, kế toán của Nhà trường.

b) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn và dài hạn của Nhà trường; xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Nhà trường.

c) Làm đầu mối tổng hợp và chủ trì xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch ngân sách hằng năm; lập phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

d) Làm đầu mối tổ chức thực hiện các quy trình triển khai kế hoạch đầu tư của từng dự án: Xây dựng, thẩm định phê duyệt tài chính dự án; hoạt động mua sắm thiết bị đầu tư thuộc các dự án; phối hợp với các đơn vị theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện dự án, giám định kết quả thực hiện dự án.

đ) Làm đầu mối kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng.

 e) Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp theo dõi, quản lý tài sản cố định và chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Tham gia nghiệm thu và nhập vào sổ tài sản của trường trước khi đưa vào sử dụng tài sản, thiết bị mới từ các nguồn khác nhau.

g) Làm đầu mối lập các báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và của Nhà trường.

h) Làm đầu mối trình Hiệu trưởng các giải pháp phát triển các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của Trường ĐHGD.

i) Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.

k) Làm đầu mối thẩm tra, kiểm toán các báo cáo tài chính của các Trung tâm thuộc trường theo định kỳ.

l) Làm đầu mối thực hiện các việc thanh quyết toán, chi trả cho các hoạt động của Nhà trường.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Địa chỉ liên hệ: 

   Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN

   Phòng 301, 302, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

   Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1301, 1302)

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ