Văn bản hướng dẫn

                                                                                                                             ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  3626/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  4116/ĐHQGHN-ĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trong tổ chức đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN ban hành ngày 14/12/2021
  653/ĐHQGHN-ĐT Cập nhật điều chỉnh các thông tin chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong Hướng dẫn 279/HD-ĐHQGHN) ban hành ngày 15/03/2021
 

70/ĐHQGHN-ĐT

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành ngày 12/1/2021

  928/ĐHQGHN-ĐT Công nhận tương đương một số học phần Lí luận chính trị thuộc Khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại ĐHQGHN
  1539/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  1463/TB-ĐHNN

Thông báo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 2019-2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ

  2664/ĐHQGHN-ĐT

Tổ chức thi học phần chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính học kỳ I năm học 2019 - 2020, ban hành ngày 28/08/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội 

  3432/QĐ-ĐHQGHN Quyết định Về việc ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Triết học Mac-Lenin dùng cho các ngành không chuyên về Lý luận chính trí
  Hướng dẫn - ĐHGD Hướng dẫn về việc khiếu nại và phúc khảo kết quả học tập bậc đào tạo cử nhân
  685/QĐ-ĐHQGHN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/12/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  3432/QĐ-ĐHQGHN Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  Quy chế đào tạo ĐH Quy chế đào tạo đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  297/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình
 

5115/QĐ-ĐHQGHN 

Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014

 

1366/QĐ-ĐHQGHN

Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học

 

3882/HD-ĐT

Hướng dẫn tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở ĐHQGHN (Công văn số 3882/HD-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2009)

 

3737/QĐ-ĐHQGHN

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN ban hành ngày 21/10/2014

  1080/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành ngày 23/3/2015
 

 

 

 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
  3638/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  3636/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
  4555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
  4668/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014
  4280/QĐ-ĐHQGHN Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014
  3050/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  2179/SĐH Đưa thông tin luận văn, luận án lên website
  1610/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
  146/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo SĐH
  1555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về biệc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hả Nội, ban hành ngày 25/5/2011

 

 

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ