Kế hoạch Chiến lược

Kế hoạch Chiến lược phát triển trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn 2030

1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1.1. Mục tiêu chung

          Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế. 

Kết quả nghiên cứu khoa học có tác động tới các chính sách vĩ mô về giáo dục, đào tạo và quản lí trong toàn hệ thống giáo dục.

Gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã hội, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của trường ĐH Giáo dục trong hệ thống các trường đại học của cả nước cũng như khu vực và quốc tế.

1.2  Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Mục tiêu về đào tạo

Đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, tương đương với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo ở các trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn và trình độ quốc tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

1.2.2. Mục tiêu về nghiên cứu khoa học               

Nghiên cứu khoa học (NCKH) theo chuẩn và trình độ quốc tế. Cung cấp các dịch vụ khoa học chuyển giao chất xám. Số lượng, chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt chất lượng cao, tương đương với một số trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn khu vực và quốc tế, thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

1.2.3. Mục tiêu về hội nhập quốc tế

Nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Trường thể hiện qua các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được quốc tế công nhận; các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế được tăng cường; mạng lưới nghiên cứu các chương trình hợp tác, trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

2.1. Đào tạo

- Đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

- Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, theo tiêu chí của đại học định hướng nghiên cứu.

- Tiếp tục nâng cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo chuẩn quốc tế.

- Mở rộng hợp tác đào tạo liên kết quốc tế.

2.2. Khoa học và công nghệ

- Các chương trình cấp Nhà nước:

+ Đầu tư nghiên cứu các hệ vấn đề về lý luận và thực tiễn về cơ chế chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đổi mới tư duy giáo dục trong nền kinh tế chuyển đổi:

+ Chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

+ Các mô hình quản lý các bậc học.

- Các chương trình cấp bộ/ĐHQGHN

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng đào tạo theo tín chỉ tại Trường ĐH Giáo dục (cho các môn thuộc khối kiến thức NVSP);

+ Triển khai ứng dụng hệ thống đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo tại Trường ĐH Giáo dục;

+ Nghiên cứu xây dựng qui trình đào tạo và hình thành năng lực sáng nghiệp (enterpreneurship skills) cho sinh viên Trường ĐH Giáo dục;

2.3. Xây dựng hệ thống học liệu điện tử mở cho khối kiến thức NVSP trong đào tạo giáo viên tại Trường ĐH Giáo dục

Tập trung đi sâu nghiên cứu và khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống học liệu điện tử mở cho khối kiến thức NVSP, bao gồm một số hệ vấn đề sau:

+ Phân tích và đánh giá chương trình sách giáo khoa phổ thông;

+ Phương pháp – công nghệ dạy học mới, kiểm tra đánh giá trong nền giáo

+ Đổi mới cơ chế quản lí giáo dục: bậc phổ thông, bậc sau phổ thông…..

+ Sư phạm tương tác và việc ứng dụng sư phạm tương tác vào đổi mới phương pháp dạy - học ở bậc đại học và phổ thông.

2.4. Hội nhập quốc tế:

 Mở rộng các quan hệ quốc tế đa dạng, triển khai các hoạt động hợp tác bình đẳng với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học; đáp ứng các chuẩn mực cơ bản của trường đại học quốc tế.

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ