Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2017-2023

 1. Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHGD, nhiệm kỳ 2017-2023: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Văn Tính

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Khánh

Phó Chủ tịch

3

Vũ Minh Trang

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Huệ

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ủy viên

6

Nguyễn Thanh Lý

Ủy viên

7

Phạm Thị Thanh Phượng

Ủy viên

 2. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Khánh

Chủ nhiệm UBKT

2

Đặng Thành Dũng

Ủy viên

3

Nguyễn Hồng Kiên

Ủy viên

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ