Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cho học viên sau đại học năm 2023

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023, Trường Đại học Giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học năm học 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của Học viên SĐH tại trường ĐHGD-ĐHQGHN; Tạo môi trường và điều kiện để học viên SĐH và NCS Trường ĐHGD được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực khoa học giáo dục, sư phạm.

2. Đối tượng tham gia: Toàn thể Học viên Sau đại học, Nghiên cứu sinh của Trường ĐHGD-ĐHQGHN

3. Sản phẩm khoa học

- Báo cáo khoa học đạt yêu cầu sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Học viên SĐH;

- Một số báo cáo tiêu biểu được chọn để báo cáo tại Hội thảo khoa học.

4. Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học:

- Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 (Lịnh trình chi tiết kèm theo);

- Thời gian đăng ký đề xuất viết báo cáo: trước ngày 20/4/2023, theo đường link: https://bit.ly/3xJjZZg

- Thời gian gửi báo cáo khoa học (bản toàn văn): trước ngày 01/8/2023 theo địa chỉ email: phongkhhtqt.dhgd@vnu.edu.vn

5. Kinh phí tổ chức HTKH: được trích từ quỹ phát triển KHCN Trường ĐHGD.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng thông báo tới tất cả các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh của Trường và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

03:02 16/02/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ