Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huệ               2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 05/09/1979                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1467/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Chỉnh sửa tên đề tài lần 1 theo Quyết định số 228/QĐ-ĐT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục thành “Quản lý hoạt động tài chính trong các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quan điểm tự chủ”.

- Gia hạn thời gian học tập lần 1 (12 tháng) theo QĐ số 2146/QĐ-ĐHGD ngày 03/12/2019.

- Gia hạn thời gian học tập lần 2 (12 tháng)  theo QĐ số 2063/QĐ-ĐHGD ngày 14/12/2020

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động tài chính trong các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quan điểm tự chủ.

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục               9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

                             1. PGS.TS. Đặng Quốc Bảo;

                             2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận: luận án làm rõ bản chất và những nội dung chủ yếu của quản lý hoạt động tài chính theo quan điểm tự chủ trong các trường đại học công lập, chỉ ra mục tiêu của quản lý hoạt động tài chính theo quan điểm tự chủ trong các trường đại học công lập. Luận án đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi nhất, làm cơ sở lý luận để soi chiếu vào thực tiễn, từ đó đánh giá thực tiễn hoạt động quản lý tài chính trong các trường đại học công lập. Đây được xem là khung lý thuyết để các trường vận dụng và xây dựng cho riêng mình một mô hình quản lý tài chính phù hợp với điều kiện riêng có của trường nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao.

- Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tài chính của các trường đại học thuộc ĐHQGHN, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó trong công tác quản lý hoạt động tài chính của các trường đại học công lập. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra hệ thống các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động tài chính theo quan điểm tự chủ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phù hợp với định hướng đổi mới quản lý hoạt động tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như điều kiện thực tiễn tại các trường đại học công lập Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo tốt không chỉ cho các trường đại học thuộc ĐHQGHN mà còn cho các cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung trên toàn quốc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có tính ứng dụng cao vào thực tiễn

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) ..................................................................

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]  Nguyễn Thị Huệ (2016), “Một số đề xuất về tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 8/2016, tr10 - 14

[2]  Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Huệ (2016), “Năm điều bàn luận về việc thực hiện quyền tự chủ và giải trình trách nhiệm của các nhà trường”, Hội thảo khoa học "Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục  - đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, tháng 9/2017, tr17-21

[3]  Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Huệ (2019), Về “mô hình quản trị trường đại học” trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên “20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông", nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 11/2019 tr415-424

[4] Nguyễn Thị Huệ (2021), “Content of financial management in viewpoint of autonomy and accountability in public universities”, Proceedings of 1st Hanoi International Forum on Pedagogical and Educational Sciences, Vietnam National University Press, Nov 2021, tr343-353

[5] Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huệ (2021), “International experience in financial autonomy and financial management in higher education  and implications for Vietnam”, Proceedings of 1st Hanoi International Forum on Pedagogical and Educational Sciences, Vietnam National University Press, Nov 2021, tr354-361

02:03 03/03/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ