Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Giáo dục nhận được Công văn số 797/ĐHQGHN-HT&PT của ĐQHHN, ngày 15/3/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ vào các nội dung và thông tin tại công văn, Trường Đại học Giáo dục thông báo tới các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ (Biểu mẫu số 01)

2. Đề xuát nhiệm vụ hợp tác và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Biểu mẫu số 02)

 Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ (theo hướng dẫn tại Công văn số 667/UBND-KT, ngày 28/2/2023).

Các đề xuất nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang gửi về Trường ĐHGD qua Phòng KH-HTPT trước ngày 29/3/2023 để tổng hợp và báo cáo ĐHQGHN.

Trân trọng./.

Phòng KH-HTPT

03:03 16/03/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ