Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN năm 2023

>>> Thông báo về việc giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN năm 2023

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được quy định tại Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2020 và Thông tư số 06/2020/ TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Giáo dục;

Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHGD đã họp ngày 05/5/2023 về việc lấy ý kiến giới thiệu các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHGD năm 2023. Kết quả, 100% thành viên thường trực Hội đồng nhất trí giới thiệu các thành viên sau tham gia HĐGSCS năm 2023, cụ thể:

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Ngành/

Chuyên ngành

1

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Giảng viên cao cấp,

Hiệu trưởng

Trường ĐHGD

Xã hội học

2

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Giảng viên cao cấp Trường ĐHGD

Tâm lý - Giáo dục học

3

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Giảng viên cao cấp Trường ĐHGD

Giáo dục học

4

GS.TS. Vũ Văn Hùng

Giảng viên cao cấp Trường ĐHGD

Vật lý

5

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Giảng viên cao cấp Trường ĐHGD

Xã hội học

6

GS.TS. Phạm Hồng Quang

Giảng viên cao cấp

ĐH Thái Nguyên

Giáo dục học

7

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Giảng viên cao cấp

Trường ĐHKHXH&NV

ĐHQGHN

Tâm lý học

8

GS.TS. Lê Anh Vinh

Giảng viên cao cấp

Viện KHGDVN

Toán học

9

PGS.TS. Lê Hải Anh

Giảng viên cao cấp Trường ĐHGD

Văn học

 

Trân trọng thông báo./

03:05 05/05/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ