Phòng Đào tạo

 I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

     Trưởng phòng

     Họ tên: Nguyễn Bá Ngọc

     Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: nbngoc@vnu.edu.vn  

     

     Phó Trưởng Phòng

     Họ tên: Vũ Thị Thu Hoài

      Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: hoaivtt@vnu.edu.vn

   

      Phó Trưởng Phòng

     Họ tên: Trần Xuân Quang

      Học hàm/học vị: Tiến sĩ

     Email: quangtx@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành công tác đào tạo; quản lý các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Nhà Trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác đào tạo và bồi dưỡng trong Trường.

b) Làm đầu mối trong việc tham mưu, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Nhà trường.

c) Làm đầu mối tổ chức, giám sát, thúc đẩy các Khoa, bộ môn xây dựng đề cương môn học, học phần; tài liệu hướng dẫn học tập môn học; xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

d) Làm đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh các bậc, hệ; quản lý công tác bổ túc kiến thức.

đ) Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo; chịu trách nhiệm về các nội dung đào tạo sau tốt nghiệp.

e) Làm đầu mối xây dựng và kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các điều kiện đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy định.

g) Làm đầu mối cung cấp thông tin đào tạo trong việc tổ chức xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ, chứng nhận; chuẩn bị hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

h) Làm đầu mối quản lý công tác giảng dạy, phối hợp với các đơn vị xác nhận định mức giảng dạy, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

i) Làm đầu mối quản lý học tập, phối hợp với các đơn vị quản lý kết quả học tập, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập.

k) Làm đầu mối trong việc quản lý đầu vào và đầu ra trong việc tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài Trường.

l) Làm đầu mối trong việc quản lý và phát triển phần mềm quản lý đào tạo; quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo trên website của Trường.

m) Làm đầu mối trong việc chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; phối hợp thực hiện quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Địa chỉ liên hệ:Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Phòng 103, 104 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điên thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1103, 1104). Email: education.vnu.edu.vn.

Website: education.vnu.edu.vn.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ