Thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Mai Hoàng Sang

Thông tin vỀ luẬn án tiẾn sĩ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Hoàng Sang     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/02/1979   4. Nơi sinh: Tp.HCM

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 930/QĐ-ĐT, ngày 31/10/2014, của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài thành: “Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp”, tại Quyết định số 785/QĐ-ĐT ngày 26/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Kéo dài thời gian học tập tại Quyết định số 2171/QĐ-ĐHGD ngày 20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Chỉnh sửa tên đề tài thành: “Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp”, tại Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGD ngày 10/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục 9. Mã số: 9.14.01.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn 1: GS. TS Nguyễn Quý Thanh.

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá các vấn đề lí luận cơ bản về năng lực, khung năng lực người lãnh đạo, khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông, đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông. Xác lập được mối quan hệ giữa chương trình bồi dưỡng và khung năng lực nghề nghiệp. Làm cơ sở lí luận cho việc đề xuất khung năng lực nghề nghiệp và khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo khung năng lực nghề nghiệp.

- Đề xuất khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông trước bối cảnh hiện nay đã bổ sung một số năng lực mới cần thiết so với Chuẩn Hiệu trưởng gồm 3 chuẩn với 17 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo giúp người cán bộ quản lí trường phổ thông tự đánh giá năng lực so với khung năng lực nghề nghiệp, Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông để có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường trước bối cảnh hiện nay.

            - Đề xuất khung lí thuyết luận án, xây dựng được khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo khung năng lực nghề nghiệp gồm 4 chuẩn, 16 tiêu chí được khảo nghiệm, hoàn chỉnh và hướng dẫn thực hiện đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo năng lực nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu giúp các cơ sở bồi dưỡng có thể vận dụng, tuỳ biến khung đánh giá chương trình để tiến hành tự đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng.

- Đề xuất được chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông giúp người học xác định được những kiến thức, kĩ năng mà người học sẽ đạt được khi hoàn thành khoá bồi dưỡng.

- Góp phần sửa đổi, bổ sung, cải tiến Chương trình 382 hiện hành gắn với năng lực nghề nghiệp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            - Ứng dụng khung năng lực nghề nghiệp để người cán bộ quản lí trường phổ thông tự đánh giá năng lực so với khung năng lực nghề nghiệp, Chuẩn Hiệu trưởng và cơ sở bồi dưỡng tiến hành đánh giá năng lực người học thay đổi trước, sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông để có giải pháp cụ thể.

            - Giúp các cơ sở bồi dưỡng tự đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông để có giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

            Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông trước bối cảnh hiện nay gắn với năng lực nghề nghiệp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1] Mai Hoàng Sang (2014), Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, số 02 06/2014, tr. 69-73, ISSN: 2354-0788

[2] Mai Hoàng Sang (2016), Xác định chuẩn đầu ra chương trình cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, số 02 (10) 06/2016, tr. 88-91, ISSN: 2354-0788

 [3] Mai Hoàng Sang (2018), Đổi mới quản lí chất lượng giáo dục phổ thông nhìn từ góc độ quản trị nhà trường, Hội thảo Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tháng 4 năm 2018, tr. 418-423, NXB Đại Học Huế, ISBN:978-604-912-895-0

[4] Mai Hoàng Sang (2018), Khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học quản lí giáo dục, số 6 (2018), tr.30 -35, ISSN: 2354-0788

[5] Mai Hoàng Sang (2018), Về quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr. 20-24, ISSN 2354-0753

 

 

Ngày 22 tháng 04 năm 2020

Nghiên cứu sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                                                                             Mai Hoàng Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

 

1. Full name: Mai Hoang Sang     2. Sex: Male

3. Date of birth: 29/02/1979        4. Place of birth: Ho Chi Minh City

5. Admission decision number: According to the Decision No. 930 / QD-ĐT, dated 31/10/2014, of the Rector of the University of Education, VNU.

6. Changes in academic process:

            Change the thesis title of Decision No. 785/QD-DT dated April 26, 2017 of the Rector of the University of Education, VNU revised the thesis title to: “Evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework.”; Extend the study time in Decision No. 2171/QD-DHGD dated December 20, 2018 of the Rector of the University of Education, VNU; Change the thesis title of to: “Develop a framework for evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework”, in Decision No. 1659 / QD-DHGD dated September 10, 2019 by the Rector of the University of Education, VNU.

7. Official thesis title:  Develop a framework for evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework.

8. Major: Educational Assessment and Measurement.        9. Code:  9 14 01 15

10. Supervisors: Prof. Nguyen Quy Thanh, PhD; Assoc. Prof.  Nguyen Vu Bich Hien, PhD

11. Summary of the new findings of the thesis:

Systemize the theories about competence, framework of managers, the competence of the management for high school administrators. Evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework. Determine the relationship between the training program for school managers and the professional competence framework. As a theoretical basis for the proposal the professional competence framework and develop a framework for evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework.

Build the competence of the management for high school managers before the current context has added some new competencies needed compared to the Standards of Principal, including 3 standards with 17 criteria to ensure reliability and value. The research results are references to help school managers, self-assessment their competence compared to the professional competence framework, Standards of Principal high school to have plans for self-study and self-training, developing leadership and governance capacity in the current context.

Build the thesis theoretical framework, develop a framework for evaluating of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework, including 4 standards, 16 criteria to build, experiment, complete and recommend the usage of the training program for school managers in Vietnam according to the professional competence framework, which were the criteria that were referent document for schools to evaluate the program of high school administrators to edit, support, improve the training program for school managers at present.

Build the learning outcomes of the training program for school managers in Vietnam to help learners identify the knowledge and skills that learners will gain when completing the training course.

Edit, supplement and improve the current 382 program associated with the professional competence.

12. Practical applicability, if any:

            - Applying a capacity building framework to assess learners' competencies before, after completing the training program for school managers to have specific solutions.

            - Help the training institutions to self-assessment the training program for school managers to have a solution to improve the quality of training.

13. Further research directions, if any:

            - Develop programs to improve school management officials in the current context.

14. Thesis-related publications:

[1] Mai Hoang Sang (2014), Building quality assurance system, training teachers and educational managers in order to meet the requirements of educational renovation, Journal of educational management science, No. 02 06/2014, pages 69-73, ISSN: 2354-0788

[2] Mai Hoang Sang (2016), Determination of the output of program of high – school managing officer fostering for the requirement of nowadays educational innovationJournal of educational management Science,  No. 02 (10) 06/2016, pages 88-91, ISSN: 2354-0788.

[3] Mai Hoang Sang (2018), Innovation of general education quality management from the perspective of school administration, Conference Club Director of Department of Education and Training in April 2018, pages 418-423, Hue University Publisher, ISBN:978-604-912-895-0

[4] Mai Hoang Sang (2018), Capacity frame for managers at high school in the present context, Journal of educational management Science, No. 6 (2018), pages 30 -35, ISSN: 2354-0788

[5] Mai Hoang Sang (2018), The relationship between the professional competency of the principals and the program of fostering school administrators, Vietnam journal of educational, special issue september 2018, pages 20-24, ISSN 2354-0753

 

           

                                                                              Date: April 22, 2020

                                                                              Signature: …………………

                                                                              Full name: Mai Hoàng Sang

12:04 27/04/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ