Thông báo hình thức thu bổ sung và hoàn trả thuế TNCN năm 2019

Sau khi tiến hành quyết toán thuế TNCN năm 2019 và nộp thuế TNCN vào Ngân sách nhà nước, Trường Đại học Giáo dục thông báo danh các cán bộ, giảng viên được hoàn trả thuế TNCN và các cán bộ, giảng viên phải nộp bổ sung thuế TNCN năm 2019

Chi tiết theo dõi trong công văn số 671/ĐHGD-KHTC ngày 02/6/2020 của Trường Đại học Giáo dục tại đây./.

09:06 03/06/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ