Xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2020

Thực hiện Công văn số 3170/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26/10/2020 của ĐHQGHN về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN” năm 2020, Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) hướng dẫn các đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

I. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở

1. Đối tượng xét tặng:

- Cán bộ đang công tác tại Trường ĐHGD, tuổi không quá 35.

- Sinh viên (học sinh, sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học và nghiên cứu sinh, gọi chung là sinh viên), không quá 35 tuổi đang học tập tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, chấp hành nghiêm túc các quy định, có ý thức tốt trong học tập, rèn luyện, cống hiến, đạt kết quả tiêu biểu xuất sắc thuộc một trong các lĩnh vực: Học tập và rèn luyện; hoạt động xã hội, cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển và lan tỏa thương hiệu của Trường ĐHGD, của ĐHQGHN.

2. Tiêu chuẩn và chỉ tiêu

2.1. Đối với cán bộ

a) Tiêu chuẩn:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời có sản phẩm, kết quả tiêu biểu xuất sắc thuộc một trong các lĩnh vực: Đào tạo; khoa học công nghệ; hoạt động xã hội, cộng đồng; quản trị và hoạt động khác, đóng góp vào sự phát triển và lan tỏa thương hiệu của Trường ĐHGD và ĐHQGHN, cụ thể:

- Lĩnh vực đào tạo: Có sản phẩm đổi mới đào tạo tiêu biểu (tài liệu dạy học, đề cương, giáo án, bài giảng đổi mới dạy học…) đã được bộ môn, Khoa và Trường thông qua, sản phẩm có hiệu quả ứng dụng cao, góp phần phát triển nâng cao chất lượng dạy học, đào tạo đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu xã hội; hoặc có sách, giáo trình phục vụ giảng dạy gắn với đổi mới dạy học, được đánh giá có hiệu quả cao trong đổi mới dạy học; hoặc có kết quả tiêu biểu, xuất sắc trong dạy học, trong bồi dưỡng huấn luyện, trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: học sinh, sinh viên đạt giải trong các cuộc thi Olympic quốc tế, khu vực, giải nhất các cuộc thi cấp quốc gia, cấp bộ, ngành.

- Lĩnh vực khoa học công nghệ: Có công trình công bố quốc tế xuất sắc tiêu biểu cho đơn vị hoặc có kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xuất sắc tính theo giờ quy đổi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Quy định Giảng viên, nghiên cứu viên của ĐHQGHN; hoặc có sách chuyên khảo xuất bản trong năm; hoặc có phát minh, sáng chế đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ; hoặc có sản phẩm, giải pháp công nghệ đang được ứng dụng thực tiễn; hoặc có sản phẩm khởi nghiệp đạt giải chính thức trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp bộ, ngành; hoặc có dự án khởi nghiệp được nhà đầu tư chấp nhận đầu tư.

- Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng: Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng với vai trò lãnh đạo hoặc vị trí chủ chốt, các hoạt động tạo hiệu ứng xã hội lớn, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong cộng đồng, xã hội, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

- Lĩnh vực quản trị và hoạt động khác: Có thành tích xuất sắc trong công tác quản trị và các hoạt động khác, giải quyết các vấn đề cụ thể, quan trọng, góp phần phát triển Trường ĐHGD và ĐHQGHN, làm lan tỏa mạnh thương hiệu của Nhà trường và ĐHQGHN.

b) Chỉ tiêu:

Tổng số Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở không quá 10% tổng số cán bộ trẻ thuộc đối tượng xét (10 người).

Không giới hạn chỉ tiêu của các đơn vị gửi về Trường. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường sẽ lựa chọn các cá nhân tiêu biểu cho từng lĩnh vực, sao cho không quá chỉ tiêu theo quy định.

2.2. Đối với sinh viên

a) Tiêu chuẩn

- Lĩnh vực học tập và rèn luyện: Học sinh, sinh viên có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt (đối với sinh viên đại học) hoặc hạnh kiểm xếp loại tốt (đối với học sinh trung học phổ thông), đồng thời đạt một trong các thành tích sau:

+ Đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế hoặc đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi, Olympic quốc gia.

+ Đạt giải Nhất cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao.

+ Có các công bố quốc tế tiêu biểu, sinh viên là tác giả duy nhất hoặc tác giả chính.

+ Có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đạt giải chính thức trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp bộ, ngành.

+ Phát triển thành công dự án khởi nghiệp, dự án được nhà đầu tư chấp nhận đầu tư.

- Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng: Học sinh, sinh viên có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt (đối với sinh viên đại học) hoặc hạnh kiểm xếp loại tốt (đối với học sinh trung học phổ thông). Học sinh, sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động xã hội, cộng đồng với vai trò lãnh đạo hoặc vị trí chủ chốt, các hoạt động tạo hiệu ứng lớn, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, quan trọng trong cộng đồng, xã hội, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, góp phần làm lan tỏa mạnh thương hiệu ĐHQGHN

b) Chỉ tiêu:

Tổng số Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở không quá 5% tổng số sinh viên

3. Kế hoạch triển khai

3.1. Đối với cán bộ

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại mục 2.1, các đơn vị triển khai bình xét và đề xuất các cá nhân xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2020

3.2. Đối với Sinh viên

* Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHGD

- Cố vấn học tập thông báo thông tin cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cố vấn học tập lập danh sách sinh viên được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Khoa Quản lý Giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng, Khoa Công nghệ Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể sinh viên.

* Học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thu hồ sơ và lập danh sách học sinh được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Giám hiệu) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ quản lý, phụ trách học sinh phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể học sinh.

4. Hồ sơ

4.1. Đối với cán bộ, hồ sơ đề nghị bao gồm:

- Danh sách đề nghị (theo mẫu 1);

- Trích ngang thành tích cá nhân (theo mẫu 2);

- Minh chứng về các thành tích xuất sắc;

- Biên bản họp xét tại đơn vị.

4.2. Đối với sinh viên

* Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHGD

- Danh sách xét chọn có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa (Mẫu danh sách kèm theo).

- Bảng điểm năm học 2019-2020 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo).

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo file đính kèm)

- Bản phô tô các bài báo, công trình NCKH, công bố quốc tế (phô tô Bìa, Mục lục và Nội dung).

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ sinh viên/ học viên.

* Học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục

- Danh sách xét chọn có chữ ký của GVCN hoặc cán bộ phụ trách, quản lý học sinh và xác nhận của Ban Giám hiệu (Mẫu danh sách kèm theo);

- Bảng điểm năm học 2019-2020 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo).

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ học sinh.

5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h30, Thứ Hai, ngày 16/11/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đối với cán bộ: gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ, bao gồm cả bản cứng có chữ ký của Trưởng đơn vị và file mềm gửi về địa chỉ: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn.

+ Đối với sinh viên: Hồ sơ gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT: 02473017123; số máy lẻ 1102, email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

II. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN

Trên cơ sở “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHGD sẽ bình xét và lựa chọn cá nhân tiêu biểu nhất theo từng lĩnh vực, đề nghị ĐHQGHN tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN” năm 2020.

Đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT Khoa học Giáo dục, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh triển khai thực hiện Công văn này.

          Trân trọng./.

04:11 11/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ