Kết luận cuộc họp về công tác thu thập minh chứng ngày 22 tháng 01 năm 2010

Trong cuộc họp, PGS. TS. Đặng Xuân Hải đã tổng kết công tác thu thập minh chứng của các đơn vị năm 2009. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc việc thu thập và báo cáo danh mục minh chứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL cho Trung tâm ĐBCLGD định kỳ 1 lần/1 tháng vào tuần cuối cùng của tháng.

Cuộc họp cũng đi đến thống nhất sẽ tiến hành định kỳ 3 tháng sẽ tiến hành kiểm đếm minh chứng 1 lần tại các đơn vị.

Trong thời gian tiếp theo, Trung tâm ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường sẽ triển khai các công việc:

  • Ban hành thông báo về kế hoạch thu thập minh chứng gửi các đơn vị trực thuộc Trường.
  • Ban hành Quy định về đảm bảo chất lượng.
  • Ban hành chính sách “Văn hoá chất lượng trong ĐHGD”.
  • Xử lý và phân tích kết quả điều tra ý kiến phản hồi của sinh viên.
  • Tổ chức khoá tập huấn kỹ năng thu thập và xử lý minh chứng theo các tiêu chí; lập hồ sơ minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá phục vụ cho công tác đánh giá giữa kỳ.
  • Lập kế hoạch để triển khai công tác khảo sát hiện trạng sản phẩm đầu ra (sinh viên sau khi tốt nghiệp) của Trường.

Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày, các thành viên tham dự đã thống nhất 100% ý kiến cho nội dung cuộc họp và thông qua kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Trung tâm ĐBCLGD sẽ có trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên.


Tải file tại đây

 

12:11 12/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ