Thông báo đăng ký nộp hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong kĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn năm 2021 ( từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 16/9/2021)

Ngày 21/7/2021, Trên trang web của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021, Phòng KH-HTPT thông báo các đơn vị triển khai cho cán bộ giảng viên quan tâm và có nhu cầu đề xuất đăng ký, thông tin cụ thể như sau:
I. Đối tượng tài trợ

– Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
– Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

II. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và yêu cầu về kết quả đề tài

1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài

a) Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì theo quy định của Quỹ.

2. Đối với chủ nhiệm đề tài

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. 

b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;

d) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định.

3. Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:

a) Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

b) Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

4. Kết quả nghiên cứu của đề tài phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:    

– Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;
– Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
– Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
* Đối với 02 trường hợp đầu, chủ nhiệm đề tài phải là tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.

* Đề tài mang tính thăm dò, khám phá, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Hướng dẫn tra cứu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (Theo Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

Thông tin chi tiết về các quy định có liên quan đến Chương trình có thể tham khảo Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.:

III. Hồ sơ đăng ký đề tài (bao gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy hoặc hồ sơ điện tử có chữ ký số)

1. Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định, bao gồm:

– Đơn đăng ký đề tài NCCB tiếng Việt và tiếng Anh (Mẫu NCCB01; Mẫu NCCB01E) – Khai trực tiếp trên hệ thống;

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu tiếng Việt và tiếng Anh – Tải tại đây (Mẫu NCCB02; Dự toán NCCB02; Mẫu NCCB02E, Dự toán NCCB02E);

Lưu ý: cách thức đặt tên file thuyết minh đề cương như sau:

Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí tiếng Việt: M2-Tên chủ nhiệm đề tài (viết không dấu). File dự toán nộp theo định dạng Excel.

Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí tiếng Anh: M2E-Tên chủ nhiệm đề tài (viết không dấu)

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu NCCB03; Mẫu NCCB03E) – Khai trực tiếp trên hệ thống.

Lưu ý tải Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài: tối thiểu 01 công bố của Chủ nhiệm đề tài trong 05 năm gần nhất thuộc Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín do Quỹ ban hành; Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh (bản sao Quyết định về việc công nhận đề tài luận án và người hướng dẫn cho NCS, nếu có)

– Link truy cập hệ thống đăng ký đề tài KHXH&NV (Hệ thống OMS mới): https://e-services.nafosted.gov.vn

2. Sau khi hoàn thiện đăng ký hồ sơ điện tử trên hệ thống OMS, nhà khoa học có thể gửi hồ sơ tới Quỹ theo một trong hai cách sau:

Cách 1. Gửi hồ sơ in trên giấy (01 bộ tiếng Việt) được ký và xác nhận bằng bút mực xanh dấu đỏ, bao gồm:

– 01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMS có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu kèm dự toán kinh phí (trùng khớp với bản điện tử trên hệ thống) có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nghiên cứu chủ chốt của nhóm nghiên cứu in từ hệ thống OMS, có chữ ký mực xanh và xác nhận của cơ quan công tác, tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;

– Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh (bản sao Quyết định về việc công nhận đề tài luận án và người hướng dẫn cho NCS, nếu có)

– Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài (không đóng cùng Đơn đăng ký, Thuyết minh đề tài, Lý lịch khoa học), gồm: 01 bản sao toàn văn 01 bài đã đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín theo quy định;

Ngoài ra, Chủ nhiệm đề tài in 02 bản Phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ để đối chiếu và giao nhận (Tải mẫu phiếu khai hồ sơ tại đây).

Cách 2. Sử dụng hồ sơ ký số (01 bộ tiếng Việt): Tham khảo hướng dẫn tại đây.

Trên đây là những thông tin cần thiết, Phòng KH-HTPT đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo đến các cá nhân, nhà khoa học quan tâm tham gia đề xuất. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 16/9/2021 tại Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Mọi thông tin chi tiết về thông báo của Quỹ xem tại link: Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021 - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (nafosted.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại để hỗ trợ về chuyên môn: 024. 3936 7750 hoặc 3934 0411/ ext 102, 103, 104, 105 và số điện thoại hỗ trợ về tin học: 024. 3936 7750 hoặc 3934 0411/ ext 801 – 802

Lưu ý: Các nhà khoa học đang chủ trì đề tài NCCB do Quỹ tài trợ nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài trước ngày 16/9/2021 có thể đăng ký hồ sơ xét chọn đề tài năm 2021.

- Hồ sơ đề tài phải được xây dựng theo đúng các quy định của Quỹ tại Thông báo này. Hồ sơ không đầy đủ thông tin hoặc không theo biểu mẫu quy định sẽ không được đưa ra xem xét.

Trân trọng./.

Phòng KH-HTPT 

12:07 29/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ