Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Ngọc Bích

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Ngọc Bích   2. Giới tính: Nữ

 

3. Ngày sinh: 20/11/1980    4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1436/QĐ-ĐT ngày 30/12/2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

            Tên đề tài được chỉnh sửa thành: “Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục lên hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học Việt Nam” tại Quyết định  số 369/QĐ-ĐT ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục lên hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học Việt Nam”

8. Chuyên ngành:   Đo lường và đánh giá trong giáo dục      9. Mã số: 9140155

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Kim Long; TS. Phạm Xuân Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

       - Luận án hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chính sách KĐCL giáo dục của Nhà nước và các thành tố của hệ thống ĐBCL bên trong trường đại học, ảnh hưởng của chính sách KĐCL giáo dục.

- Luận án góp phần hoàn thiện hệ thống khái niệm và nội dung cơ bản về chất lượng GDĐH, ĐBCL giáo dục đại học, ảnh hưởng của chính sách, hệ thống ĐBCL bên trong của các trường đại học, chính sách KĐCL.

- Luận án đã tóm tắt được quá trình ban hành các chính sách, tổng hợp hầu hết các chính sách liên quan đến KĐCL, khái quát được hệ thống ĐBCL qua các chính sách KĐCL, hệ thống ĐBCL bên trong qua tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Luận án đã chỉ ra những thay đổi của hệ thống ĐBCL khi áp dụng chính sách KĐCL và phân tích được các điểm hạn chế của hệ thống ĐBCL bên trong.

- Luận án đã đề xuất ra được một số giải pháp đối với cơ quan hoạch định  chính sách và đối với cơ sở giáo dục đại học nhằm hoàn thiện chính sách KĐCL giáo dục và phát triển hệ thống ĐBCL của các trường đại học.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

         Có khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Đối với Bộ GDĐT sẽ là tài liệu tham khảo để hoàn thiện chính sách nhằm hướng dẫn các trường đại học phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Đối với các cơ sở giáo dục sẽ là nguồn tham khảo để hoàn thiện và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhằm xây dưng văn hóa chất lượng trong nhà trường, cải tiến và nâng cao chất lượng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Chính sách về hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và xây dựng văn hóa chất lượng trong các trường đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

      - Quality Assurance of Higher education in Vietnam: the context and policy toward to sustainable development of the whole quality assurance system, Proceeding APQN 2016, tr. 105 – 123.

      - Kiểm định chất lượng giáo dục của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam; Tạp chí khoa học số 12/2018 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 122-126

      - Một số vấn đề cơ sở lý luận về ảnh hưởng cùa chính sách kiểm định lên hệ thống ĐBCL của các trường đại học việt nam, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt kỳ 2 tháng 11/2020, tr. 201 – 204.

      - Đánh giá hệ thống ĐBCL bên trong của một số trường đại học Việt Nam, Tạp chí Giáo dục số 497, kỳ 1 tháng 03/2021.

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

 

1. Full name : Tran Thi Ngoc Bich;    2. Sex: Female

3. Date of birth: 20/11/1980;   4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1436/QĐ-ĐT    Dated: 30th December 2014

6. Changes in academic process:

The title was changed to: “The Impact of Education Quality Accreditation Policy on Vietnamese Universities Quality Assurance System” according to Decision 369/QĐ-ĐT dated on 25th March 2016 of President of VNU University of Education.

7. Official thesis title: The Impact of Education Quality Accreditation Policy on Vietnamese Universities Quality Assurance System.

8. Major: Education Measurement and Evaluation       9. Code:  62 14 01 14

10. Supervisors:

Assoc. Prof. Dr. Le Kim Long and Dr. Pham Xuan Thanh

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Systematize the research related to the quality accreditation policy; quality assurance system; the impact of education quality accreditation policy on quality assurance system

- Systematize the education quality accreditation policies on quality assurance system from starting to the present.

- Systematize the system of elemental definition on education quality, quality assurance system…

- Examine the quality assurance system within Vietnamese universities and the weak points.

- Examine and analyze the effects of education quality accreditation policy on quality assurance system within Vietnamese universities.

- Propose solutions to promote positive effects of education quality accreditation policy on quality assurance system within Vietnamese universities.

12. Practical applicability, if any:

Practical applicability for Ministry of Education and Training, this dissertation will be the reference to complete the policies in order to guide the universities to develop the internal quality assurance system. Practical applicability for education institution, this dissertation will be the reference source to perfect the internal quality assurance system in order to construct university quality culture.

13. Further research directions, if any: Policies on ensuring higher education quality and constructing quality culture within universities............................................................................................

14. Thesis-related publications:

- US Education Quality Assuarance and lessons for Vietnam; Journal of Science number 12/2018; Hanoi National University of Education.

- Quality Assurance of Higher education in Vietnam: the context and policy toward to sustainable development of the whole quality assurance system, Proceeding APQN 2016.

- Theoretical background issues on the effects of accreditaion policies on quality assurance system within Vietnamese universities, Vietnam Journal of Education, special edition, period 2/November 2020, p. 201-204.

-  Assessing the IQA system of Vietnam universities, Vietnam Journal of Education number 497, period 1, March 2021.

04:10 15/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ