Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tân

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tân 2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 19/8/1974 4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: số 1090/QĐ-ĐHGD, ngày 14 tháng 07 năm 2017 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Điều chỉnh tên đề tài lần 1: “Việc tạo động lực làm việc của giáo viên trường Trung học phổ thông Việt Nam” theo Quyết định số 603/QĐ-ĐHGD, ngày 04/05/2018.

Điều chỉnh tên đề tài lần 2: “Tạo động lực làm việc của giáo viên trường Trung học phổ thông các Bắc Trung Bộ” tại Quyết định số 406/QĐ-ĐHGD, ngày 16/03/2021

7. Tên đề tài luận án: Tạo động lực làm việc cho giáo viên trường trung học phổ thông các tỉnh Bắc Trung bộ

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 9. Mã số: Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Về mặt lý luận:

Trên cơ sở chọn mô hình nhu cầu của A. Maslow để xác định 5 lĩnh vực nhu cầu phổ biến của giáo viên trường THPT, từ đó xác định được những động lực làm việc quan trọng nhất của giáo viên. Cùng với Thuyết tiến bộ của Amabile và Kramer và mô hình quản trị nguồn nhân lực Harvard, Luận án đề xuất nội dung tạo động lực cho giáo viên THPT gồm: Quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan đến tạo động lực làm việc cho giáo viên; Thực hiện hoạt động tạo động lực làm việc cho giáo viên phù hợp với bối cảnh; Lựa chọn chính sách liên quan đến tạo động lực làm việc cho giáo viên; Đánh giá kết quả phát triển nghề nghiệp cho giáo viên; Đánh giá hiệu quả dài hạn của tạo động lực làm việc cho giáo viên.

- Về mặt thực tiễn:

Từ khảo sát đánh giá thực trạng theo khung lý luận đã đề xuất tại 04 tỉnh của khu vực Bắc Trung bộ, Luận án xây dựng và đề xuất năm biện pháp gồm: Kiến tạo bộ máy tổ chức nhà trường ổn định, tích cực tạo nền móng cho giáo viên yên tâm cống hiến; Xây dựng kế hoạch giáo dục theo yêu cầu đổi mới giáo dục, phù hợp thực tiễn của nhà trường và đáp ứng nhu cầu làm việc của giáo viên; Phát huy hiệu quả hệ thống quy chế, quy định quản lý, điều hành nhà trường; Đổi mới, nâng cao chất lượng về chế độ, chính sách và công tác thi đua khen thưởng; Hình thành văn hóa tổ chức nhằm tích cực hóa môi trường làm việc.

Các biện pháp đề xuất đã được khẳng định về tính cấp thiết và tính khả thi qua khảo sát nhận thức. Luận án đã tiến hành thử nghiệm một biện pháp quản lý tại trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Từ việc phân tích lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp cũng như khảo nghiệm thực tiễn đã khẳng định việc tạo động lực làm việc cho giáo viên trường THPT là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra hệ thống những điều kiện thúc đẩy và hỗ trợ để giáo viên tự nguyện nỗ lực và sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp và tạo ra uy tín của nhà trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

[1]Nguyễn Tân (2019), “Thực trạng động cơ làm việc của giáo viên trường trung học phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên: 20 năm phát triển:mô hình đào tạo giáo viên liên thông, NXB ĐHQG Hà Nội, 11/2019.

[2]. Nguyễn Tân (2020), “Tạo động lực làm việc cho giáo viên: Một nghiên cứu ở các trường trung học phổ thông khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kỳ 2, tháng 11 năm 2020.

[3]. Nguyễn Tân (2021), “Mức độ quan trọng và kết quả tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học phổ thông ở vùng Bắc Trung bộ, Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, chuyên san Giáo dục, tháng 1/2021.

[4]Duong Thi Hoang Yen, Le Ngoc Hung, Thi Thuy Hang Vu, Tan Nguyen (2021), Factors Affecting Smart School Leadership Competencies of High School Principals in Vietnam, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 20, No. 4, pp. 1-17, April 2021 https://doi.org/10.26803/ijlter.20.4.1

05:11 02/11/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ