Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thừa Thế Đức

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thừa Thế Đức; 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/02/1982;  4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1282/QĐ-CTHSSV, ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, được giao đề tài tiến sĩ: “Quản lý hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia với sự tham gia của doanh nghiệp theo hướng chuẩn hóa”.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Năm 2017, Tên đề tài của luận án được chỉnh sửa thành “Quản lý hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa” theo Quyết định số 124/QĐ-ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Kéo dài thời gian học tập 24 tháng tại Quyết định số 2002/QĐ-ĐHGD, ngày 06/12/2018 và số 2139/QĐ-ĐHGD, ngày 02/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa.

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục;  9. Mã số: 914 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Khánh Đức;

- Tiến sĩ Phan Chính Thức.                                

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

11.1. Hệ thống hóa và làm rõ định nghĩa khái niệm kỹ năng nghề, khái niệm đánh giá kỹ năng nghề, hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chuẩn hóa quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

11.2. Góp phần phát triển cơ sở lý luận quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa: Xây dựng khung lý thuyết quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa (chủ thể, đối tượng, mục tiêu và sự cần thiết); nội dung quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa.

11.3. Đánh giá thực trạng hệ thống và thực trạng quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa.

11.4. Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước phù hợp, đồng bộ và khả thi giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa và thử nghiệm, thực nghiệm giải pháp.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Nguyễn Thừa Thế Đức (2018), “Xây dựng và phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm các gói đào tạo của Úc”, Tạp chí Lao động và Xã hội Online, Hà Nội, tháng 3/2018.
  2. Nguyễn Thừa Thế Đức (2019), “Phạm trù kỹ năng, kỹ năng nghề trong chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”, Tạp chí Lao động và Xã hội, (601), tr. 5-7.
  3. Nguyễn Thừa Thế Đức (2019), “Bàn về thuật ngữ kĩ năng, kĩ năng nghề và phát triển kĩ năng nghề trong quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, (17), tr. 60-65.
  4. Nguyễn Thừa Thế Đức (2019), “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”, Tạp chí Lao động và Xã hội, (602), tr. 26-28.
  5. Nguyễn Thừa Thế Đức (2019), “Xác định khung năng lực nghề nghiệp đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa”, Tạp chí Lao động và Xã hội, (12A).
  6. Nguyễn Thừa Thế Đức (2019), “Chuẩn hóa tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, (23), tr. 45-50.
  7. Nguyễn Thừa Thế Đức (2020), “Lý thuyết Sự tham gia của doanh nghiệp đối với hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 80, tháng 5 năm 2020.
  8. Nguyễn Thừa Thế Đức (2021), “Hoàn thiện cấu trúc tổ chức hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa”, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 88, tháng 1 năm 2021.
  9. Nguyễn Thừa Thế Đức (2021), “Tính nhân văn trong chính sách đánh giá kỹ năng nghề ở Việt Nam”, Tạp chí Lao động – Xã hội số 654, từ 01/9 đến 15/9 năm 2021, Hà Nội.
  10.  Nguyễn Thừa Thế Đức (2021), “Bàn về mô hình Hội đồng Kỹ năng Ngành: Kinh nghiệm quốc tế và hướng đi của Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 95, tháng 8 năm 2021, Hà Nội./.
03:11 17/11/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ