Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Xuân Thu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Thu      2. Giới tính:     Nam

3. Ngày sinh: 19/11/1974                                        4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 668/QĐ-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2015.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Nghiên cứu sinh đã được chỉnh sửa tên đề tài thành “Quản lý đào tạo nghề trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp” tại Quyết định số 128/QĐ-ĐT, ngày 07/02/2017.

- Nghiên cứu sinh được gia hạn 2 năm theo quyết định 1225/QĐ-ĐHGd, ngày 30/07/2018 và quyết định số 1280/QĐ-ĐHGD, ngày 30/07/2019.

- Nghiên cứu sinh được Trường đại học giáo dục trả về cơ quan công tác theo Quyết định số: 1088/QĐ-ĐHGD ngày 05/08/2020.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo nghề trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo tiếp cận PDCA

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                 Mã số:  9140114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. Mạc Văn Tiến và PGS. TS. Nguyễn Đức Trí

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:      

- Luận án đã tổng hợp, phân tích và phát triển được một số khái niệm góp phần xây dựng cơ sở lý luận về đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Với tiếp cận PDCA và dựa vào mô hình CIPO, Luận án đã xác định được 3 nội dung quản lý đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, đồng thời xác định được các yếu tố tác động tới quản lý đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng.

- Luận án đã đề xuất khung lý thuyết về quản lý đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo tiếp cận PDCA.

-  Luận án đã tiến hành khảo sát và trình bày kết quả khảo sát rất công phu, khoa học về quá trình đào tạo và quản lý đào tạo trình độ cao đẳng ở 9 trường cao đẳng và 30 doanh nghiệp có quy mô trên 100 lao động trong cả nước.

 - Thông qua kết quả khảo sát, luận án đã phát hiện và phân tích làm rõ nhiều điểm mạnh, yếu cũng như nhận diện được cơ hội và thách thức về đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo tiếp cận PDCA.

   - Thông qua kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, NCS đã đề xuất 7 biện pháp quản lý đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo tiếp cận PDCA.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp được đề xuất trong luận án đã được khẳng định tính cấp thiết, hiệu quả, khả thi thông qua tiến hành kiểm nghiệm bằng phương pháp chuyên gia và thử nghiệm, do vậy có thể áp dụng vào thực tiễn trong các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu tiếp cận PDCA để quản lý đào tạo trình độ cao đẳng đối với ngành/nghề cụ thể

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phạm Xuân Thu, Nguyễn Quang Việt (2011 đồng chủ biên), “Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vừa và nhỏ”, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.

2. Phạm Xuân Thu (2013) “Chất lượng nhân lực Việt Nam trong so sánh một số yếu tố với một số nước trong khu vực”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 2013.

3. Phạm Xuân Thu, Bùi Thị Thanh Nhàn (2016), Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật, thực trạng và thách thức, Tạp chí Khoa học dạy nghề, tháng 10, 2016

4. Phạm Xuân Thu, Nguyễn Quang Hưng, Phùng Lê Khanh (2019), “Vocational Training, Orientation and Employment for Children and Teenagers from 15 to 18 years old”, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 12/2019.

5. Phạm Xuân Thu (Chủ nhiệm) (2017), Chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập, đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017.

6. Phạm Xuân Thu (Chủ nhiệm) (2019), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện, đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019.

7. Pham Xuan Thu (2019), Viet Nam’s VET system, TVET Workshop on Regional Industry-Academia Collaboration for Talent Development, September 16-18, 2019, Taipei.

8. Phạm Xuân Thu (2020), “Mô hình quản lý đào tạo nghề trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp”, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 78 tháng 3/2020, trang 2-8.

9. Pham Xuan Thu (2020), The Impact of Covid on Vocational Education and Training in Vietnam, Yushan Forum Online to Share about Covid's Impact on Vocatonal Education and Training, October 8, 2020, Hanoi.

10. Pham Xuan Thu, Vo Thi Nhu Uyen (2021), The Fact of Training at Associate Level in Meeting Human Resource Requirements of Enterprises in Vietnam, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 10 Issue 3, pp 488 – 498, March 2021.

11. Pham Xuan Thu, Vo Thi Nhu Uyen (2021), The Fact of Training management at Associate Level in Meeting Human Resource Requirements of Enterprises in Vietnam, World journal of vocational education and training, Vol. 3, No. 1, pp 18-35, 29 June 2021.

02:10 04/10/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ