Văn bản hướng dẫn

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

08/2012/QH13

 Luật giáo dục đại học

2

58/2010/QĐ-TTg

Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1

07/2015/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

2

2/2015/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT Quốc gia

3

02/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia, ban hành ngày 26/02/2015

4

03/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành ngày 26/02/2015

5

22/VBHN-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế thi chọn Học sinh giỏi quốc gia, ban hành ngày 25 tháng 8 năm 214

6

47/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)

7

01/HD-ĐTVNN

Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)

8

46/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

9

40/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

10

35/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

11

6353/BGDĐT-GDQP

V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

12

31/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh

13

10/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

14

06/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

15

04/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

16

05/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

01/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

18

57/2011/TT-BGDĐT

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

19

43/2011/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

20

10/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Số: 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 28 tháng 02 năm 2011)

21

08/2011/TT-BGDĐT

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)

22

38/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)

23

4366/BGDĐT-PC

Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)

24

 05-NQ/BCSĐ

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-20105 ( Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010)

25

 09/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (Theo công văn số 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10/3/2010)

26

14/2009/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng

27

10/2009/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo Tiến sĩ

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

1110/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo đại học theo Quy chế đào tạo đại học, ban hành ngày 30/3/2015

2

1080/HD-ĐHQGHN