Khoa Quản trị chất lượng

Khoa Quản trị Chất lượng

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 601-602, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Website: http://qm.education.vnu.edu.vn

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 3601)

1. Giới thiệu chung

1.1. Lịch sử hình thành

Khoa Quản trị chất lượng, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHGD ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Đo lường và đánh giá (được thành lập từ năm 2013).

Trong những năm gần đây, nhu cầu về việc ứng dụng kiến thức liên quan đến đo lường và đánh giá trong mọi quy trình quản lý và điều hành ngày càng tăng, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Trường Đại học Giáo dục xây dựng Khoa Quản trị chất lượng để đáp ứng mục tiêu trên.

Khoa có đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, tâm huyết với nghề. Chương trình đào tạo được xây dựng và liên tục cập nhật phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước, trong đó đặc biệt là các chương trình đào tạo liên quan đến Kiểm định  và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đánh giá giáo dục, Đo lường và Thống kê giáo dục. Khoa đã và đang là một trong những khoa mũi nhọn của trường và có nhiểu tiềm năng để phát triển.

Khoa Quản trị Chất lượng bao gồm 03 Bộ môn: Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục; Bộ môn Đánh giá Giáo dục và Bộ môn Đo lường và Thống kê giáo dục..

Thành tích tập thể:

+ 2014 - 2015: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2015 - 2016: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2016 - 2017: Tập thể lao động xuất sắc

+ 2017 -2018: Tập thể lao động tiên tiến

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng nội dung chương trình các ngành học liên quan đến đo lường và đánh giá và quản lý quá trình đào tạo;

- Tổ chức đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Xây dựng và phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề, theo nhu cầu của người học để nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, giảng viên, giáo viên và chuyên viên các cấp.

- Triển khai nghiên cứu khoa học, thực hiện các nghiên cứu lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về khoa học đo lường và đánh giá nhằm ứng dụng vào giảng dạy, tư vấn, hợp tác chuyển giao.

1.3. Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa
TS. Lê Thái Hưng

Email: lthung@vnu.edu.vn

Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

Email: ltthien@vnu.edu.vn

Phó Chủ nhiệm Khoa

Họ và tên: TS. Trần Thị Hoài                                 

Email: hoaitt@vnu.edu.vn

 

1.4. Đội ngũ giảng viên

1.4.1. Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Trưởng bộ môn

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Email: nqthanh@vnu.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn

TS. Tạ Thị Thu Hiền

Email: tahien1207@gmail; tahien@vnu.edu.vn

TS. Lê Thị Thu Hiền

Email: ltthien@vnu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

thuhuongnt@vnu.edu.vn

TS. Trần Hữu Lượng

Email: luongcongnghe@gmail.com

TS. Nghiêm Xuân Huy

Email: huynx@vnu.edu.vn

TS. Trần Thị Hoài

Emai: hoaitt@vnu.edu.vn

TS. Bùi Vũ Anh

Email: vuanh@vnu.edu.vn

TS. Mai Thị Quỳnh Lan

lanmtq@vnu.edu.vn           

TS. Nguyễn Phùng Tám

Email: nguyentamttb@gmail.com

Các môn học đảm nhiệm:

- Đánh giá chương trình dự án;

- Đánh giá năng lực và chất lượng hoạt động của một tổ chức;

- Đánh giá năng lực quản lý và lãnh đạo;

- Phát triển và đánh giá chương trình đào tạo

- Quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục

4.1.2. Bộ môn Đánh giá trong Giáo dục

Phó trưởng bộ môn phụ trách

Ths. Lê Thị Hoàng Hà

Email: halth@vnu.edu.vn

TS. Lê Thái Hưng                                                         

Email: lthung@vnu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Email: ngaphuong18@yahoo.com

TS. Sái Công Hồng

Email: conghong75@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Thúy Nga

Email: thuynga.nguyen11@gmail.com

Các môn học đảm nhiệm

- Đánh giá trong giáo dục (EAM1001)

- Cơ sở khoa học và thiết kế các loại hình KTĐG kết quả học tập

- Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Phát triển năng lực đánh giá

- Đánh giá diện rộng

- Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

4.1.3. Bộ môn Đo lường và Thống kê giáo dục

Phó Trưởng bộ môn phụ trách                           

TS. Tăng Thị Thùy

Email: thuytang@vnu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Email: qgiang.nguyen@gmail.com           

PGS.TS. Vũ Đỗ Long

Email: longvd@vnu.edu.vn

ThS. Vương Thị Phương Thảo

Email: thaovtp@vnu.edu.vn

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Email: ngocld2000@gmail.com

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Email: quyetpv@vnu.edu.vn     

 

Các môn học đảm nhiệm

- Thống kê ứng dụng trong giáo dục

- Lý thuyết đo lường và đánh giá

- Thiết kế điều tra khảo sát và công cụ đánh giá

- Lý thuyết hồi đáp và ứng dụng vào phân tích dữ liệu đánh giá

- Các phương pháp nghiên cứu định tính

- Sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu trong đo lường đánh giá

 

2. Chương trình đào tạo

Cử nhân Quản trị chất lượng giáo dục

* Hình thức đào tạo: tập trung, thời gian đào tạo 4 năm

* Giới thiệu chung: Chương trình trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, cốt lõi về quản trị cơ sở và tổ chức giáo dục gồm quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục; kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị chất lượng giáo dục, ... Cử nhân ngành Quản trị chất lượng giáo dục có năng lực tác nghiệp quản trị chất lượng giáo dục trong cơ sở và tổ chức giáo dục: tổ chức, hỗ trợ và giám sát hoạt động dạy học và giáo dục; tư vấn cho lãnh đạo và quản lý nhà trường về quản trị chất lượng giáo dục; hướng dẫn, tổ chức cho người dạy và nhân viên thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học; hỗ trợ, tư vấn cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, ...

* Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên đảm nhiệm các vị trí công tác liên quan đến quản trị chất lượng, khảo thí, quản lý khoa học, quản lý đào tạo tại cơ quan  Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ban ngành khác;

- Chuyên viên đảm nhiệm các vị trí công tác liên quan đến quản trị chất lượng, khảo thí, quản lý khoa học, quản lý đào tạo tại các bộ phận đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, khảo thíphòng Đào tạophòng Khoa học của các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập từ đại học đến mầm non, các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các công ty tư vấn về chất lượng giáo dục, tổ chức phi chính phủ có liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

- Chuyên viên đảm nhiệm các vị trí công tác liên quan đến quản trị chất lượng trong các cơ sở và tổ chức giáo dục thường xuyên – dạy nghề - hướng nghiệp, cơ sở giáo dục cộng đồng, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể

 

Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Chương trình Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (định hướng nghiên cứu)

Chương trình Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (định hướng ứng dụng)

* Hình thức đào tạo:

Đào tạo không tập trung.

Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm tại Khoa Quản trị Chất lượng

- Trường Đại học Giáo dục, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Giảng viên giảng dạy về quản lý chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trong giáo dục;

- Phụ trách bộ phận/đơn vị hoạt động về khảo thí, đảm bảo chất lượng trong một cơ sở giáo dục;

- Cán bộ chuyên môn tại các trung tâm/ phòng/ban khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học;

- Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục cho các cơ sở, tổ chức giáo dục và đào tạo

 

Tiến sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

* Hình thức đào tạo:

Đào tạo không tập trung. Thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm tại Khoa Quản trị Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục và các vấn đề liên quan khác trong xã hội trong các cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, viện nghiên cứu, học viện) hoặc các cơ quan quản lý giáo dục;

- Phụ trách bộ phận/đơn vị hoạt động về khảo thí, đảm bảo chất lượng trong một cơ sở giáo dục;

- Giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các khóa tập huấn về đo lường và đánh giá trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

- Lãnh đạo một chương trình/hoạt động/đơn vị liên quan đến lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan quản lý giáo dục;

- Thành viên trong các đoàn đánh giá ngoài để đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo/ chương trình giáo dục với vị trí: thư ký, ủy viên, trưởng đoàn hoặc cố vấn;

- Chuyên gia tư vấn, hoạch định chính sách, chiến lược về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

3. Nghiên cứu khoa học

3.1. Hướng Nghiên cứu

Đo lường và đánh giá trong dạy học và hoạt động học tập, Kiểm tra đánh giá trong dạy học, Giáo dục song ngữ, Tiếp xúc ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ

3.1. Dự án đã hoàn thành

- Hiện tượng chuyển mã trong giờ học kỹ năng Nói môn tiếng Anh (2016-2017).

- Tiếp xúc ngôn ngữ và từ vay mượn tiếng Anh trong tạp chí dành cho giới trẻ Việt Nam (2015-2016).

3.3. Dự án đang triển khai

- Nghiên cứu tác động của bài thi VSTEP tới hoạt động dạy và học kĩ năng Đọc hiểu cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (2019-2020).

- Nghiên cứu mô hình giáo dục song ngữ (tiếng Anh – tiếng Việt) cấp tiểu học tại Việt Nam (2017-2018)

3.4. Danh mục bài báo, công bố khoa học

 

4. . Bồi dưỡng

Khoa Quản trị Chất lượng Trường Đại học Giáo dục tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng ngắn hạn đối trong các hoạt động:

- Phân tích thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội và giáo dục bằng phần mềm SPSS;

- Xây dựng bảng hỏi và hướng dẫn viết báo cáo đánh giá cho các hoạt động điều tra khảo sát phục vụ công tác kiểm định chất lượng;

- Kiểm tra đánh giá năng lực người học;

- Lý thuyết và thực hành xây dựng câu hỏi trắc nghiệm;

- Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học;

- Kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và thiết kế đề thi chuẩn.

Giáo vụ Khoa

ThS. Nguyễn Thị Bích                                                           

Email: bichnguyenqg@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 3601)

Khoa Quản trị Chất lượng

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ