Tốt nghiệp

- Quyết định số 910/QĐ-ĐHGD ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018

- Quyết định số 1234/QĐ-ĐHGD ngày 30 tháng 07 năm 2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2018

- Quyết định số 1499/QĐ-ĐHGD ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy chương trình đào tạo thứ 2 đợt tháng 9 năm 2018

- Quyết định số 1587/QĐ-ĐHGD ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018

- Quyết định số 10/QĐ-ĐHGD ngày 03 tháng 01 năm 2019 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018

- Quyết định số 428/QĐ-ĐHGD ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2019

- Quyết định số 1006/QĐ-ĐHGD ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2019

- Quyết định số 1023/QĐ-ĐHGD ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc đính chính thông tin ngày sinh của sinh viên Đặng Lương Phú lớp QH-2013-S Sư phạm Toán trong danh sách công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt tháng 6 năm 2019

- Quyết định số 1340/QĐ-ĐHGD ngày 8 tháng 8 năm 2019 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2019

- Quyết định số 1443/QĐ-ĐHGD ngày 9 tháng 8 năm 2021 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ