Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

  Trần Văn Tính

  Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHGD

2

  Nguyễn Đức Khuông

  Phó Chủ tịch CĐ Trường ĐHGD, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

3

  Nguyễn Thị Bích Liên

  Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHGD

4

  Nguyễn Thị Huệ

  Ủy viên

5

  Nguyễn Thị Khánh

  Ủy viên

6

  Phạm Thị Thư

  Ủy viên

7

  Văn Thị Minh Tư

  Uỷ viên

 1. Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHGD, nhiệm kỳ 2017-2022: 

 2. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

  Nguyễn Đức Khuông

  Phó Chủ tịch CĐ Trường ĐHGD, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

2

  Đặng Thành Dũng

  Ủy viên

3

  Nguyễn Hồng Kiên

  Ủy viên

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ