Các đơn vị chức năng

Các đơn vị hành chính, phục vụ

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục thực thi trách nhiệm của Hiệu trưởng đối với mọi mảng công tác của Nhà trường có các phòng/ban chức năng và đơn vị phục vụ sau:

1. Phòng Đào tạo

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Khoa học và Hợp tác Phát triển

5. Phòng Tổ chức

6. Phòng Hành chính - Tổng hợp

7. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ