Mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của Đảng bộ trường ĐHGD khoá I nhiệm kỳ 2010-2015

MỤC TIÊU VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - NHIỆM KỲ 2010 - 2015

( Trích báo cáo chính trị của Đảng bộ trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2010 -2-150)

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát, kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2020 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn 2010 - 2015.

            Kế thừa truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển Khoa Sư phạm trực thuộc ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có nhiều bài học kinh nghiệm cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

            Bước vào thời kỳ phát triển mới, Trường Đại học Giáo dục có nhiều điều kiện thuận lợi: Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, vị thế ĐHQGHN tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế. Hơn nữa, mô hình phát triển, cơ chế quản trị đại học tiên tiến đối với ĐHQGHN không những đã được khẳng định, mà còn tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa trong xu thế hội nhập quốc tế. ĐHQGHN tiếp tục phân cấp mạnh cho các trường thành viên, đơn vị trực thuộc trong mối quan hệ biện chứng, hữu cơ, liên thông, liên kết trong mọi lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học đỉnh cao. Trường Đại học Giáo dục ra đời sau các trường đại học thành viên khác thuộc ĐHQGHN nên có điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm ngay từ những quy trình đầu tiên là xác định mục tiêu chiến lược phát triển cho đến quy trình tổ chức thực hiện, hiện thực hoá các ý tưởng trong thực tiễn. Trường Đại học Giáo dục đang trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ cơ hữu trẻ trung, đầy sức sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo "Người Thầy cho ngày mai".

            Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, Trường Đại học Giáo dục đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức: Thiếu hụt đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, đầu đàn; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ còn thấp so với các đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; cơ sở vật chất còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, trình độ cao; thu nhập tăng thêm của cán bộ, viên chức còn thấp; sự cạnh tranh cao giữa các trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học trong nước.

            Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Giáo dục xác định mục tiêu chiến lược phải phấn đấu vượt qua thách thức, đồng thời tận dụng những thời cơ, vận hội mới để phát triển trở thành trường đại học nghiên cứu chất lượng cao, trình độ cao ngang tầm các đại học tiến tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế, góp phần tích cực xây dựng và phát triển ĐHQGHN xứng tầm với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Trước mắt, trong giai đoạn 2010 - 2015, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này là tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và trên thế giới, thực hiện khẩu hiệu hành động "Người Thầy cho ngày mai", góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển ĐHQGHN.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, với khẩu hiệu hành động "Chủ động - Sáng tạo - Chất lượng cao - Trình độ cao ",  phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Trường đại học Giáo dục là:

1. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Trường Đại học Giáo dục trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến.

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành/chuyên ngành hiện có hướng tới đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới; chọn lọc xây dựng một số ngành/chuyên ngành đào tạo mới, phù hợp với mục tiêu đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và ngành giáo dục và đào tạo nói riêng.

3. Tiếp tục cập nhật các chương trình đào tạo hiện có đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao kỹ năng thực hành sư phạm, năng lực sử dụng ngoại ngữ như một công cụ bắt buộc; kết hợp trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn học thuật với giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp "Người Thầy cho ngày mai" và các kỹ năng mềm cho sinh viên. Tạo dựng sự liên kết chặt chẽ với các đối tác trung học phổ thông.

4. Khuyến khích và ưu tiên đầu tư nâng cao giá trị khoa học và thực tiễn của các kết quả và sản phẩm nghiên cứu khoa học; xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, đậm nét thương hiệu "Trường Đại học Giáo dục".

5. Duy trì và phát huy tác dụng của công tác đảm bảo chất lượng, tham gia tích cực vào công tác kiểm định đối với hoạt động của Trường Đại học Giáo dục.

6. Mở rộng tầm ảnh hưởng của Trường Đại học Giáo dục đối với các đối tác và các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước

Theo những phương hướng nêu trên, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đổi mới cơ chế quản lý, quản trị đại học tiên tiến, đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển Trường Đại học Giáo dục theo hướng đại học nghiên cứu

            Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường tiên phong thực hiện cơ chế quản lý, quản trị đại học tiên tiến. Kế hoạch nhiệm vụ hàng năm và từng đầu công việc cụ thể trong năm học đều phải được đánh giá, kiểm định chất lượng bằng các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể.

            Đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên trong mọi lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý và điều hành ở tất cả các cấp từ cấp trường đến cấp các đơn vị, bộ môn, bộ phận công tác.

            Thực hiện phân công, phân cấp quản lý mạnh mẽ gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cao đối với các khoa, đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên cơ sở đảm bảo liên thông, liên kết hữu cơ giữa các đơn vị, giữa các bộ phận công tác trong việc triển khai từng nhiệm vụ chính trị cụ thể.

2. Phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hoá

            Đảng bộ xác định công tác cán bộ là điều kiện quyết định chất lượng của nhà trường. Phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hoá, có bản lĩnh chính trị, kiên định đường hướng chiến lược phát triển nhà trường, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, không ngừng trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cộng đồng trách nhiệm, hợp tác và trên hết luôn luôn vì "Người Thầy cho ngày mai" là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ.

            Thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, một mặt cần phải nắm vững và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của ĐHQGHN, đồng thời phải thực sự lấy hiệu quả công tác và sự đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ.

            Thực hiện các giải pháp, chính sách thu hút cán bộ giỏi, có trình độ cao về trường công tác. Tạo môi trường phát triển chuyên môn học thuật với những cơ chế quản lý thích hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng dạy phấn đấu trở thành cán bộ đầu ngành, đầu đàn.

            Phát triển đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% cán bộ giảng dạy có học vị trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ), trong đó hàng năm tăng dần số cán bộ có chức danh GS, PGS và học vị tiến sĩ. Phấn đấu đến năm 2015, GS, PGS đạt 25% (hiện tại đạt 20%), TS đạt 80% (hiện tại đạt 52,5%) trên tổng số cán bộ giảng dạy. Trong 20%  số cán bộ giảng dạy còn lại dành 10 % tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi đủ điều kiện chuyển tiếp sinh để chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy kế cận. Phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ khối phòng ban chức năng được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương, trong đó 50% được bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên chính và tương đương.

3. Gia tăng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học hướng tới đạt các chuẩn  khu vực, quốc tế

            Phấn đấu đến năm 2015, quy mô đào tạo đại học đạt 1.500 sinh viên/năm, quy mô đào tạo sau đại học đạt 500 học viên cao học, nghiên cứu sinh / năm. Việc mở rộng quy mô chỉ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc và điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng đào tạo.

Lựa chọn đầu tư xây dựng mở 3 - 4 ngành / chuyên ngành đào tạo mới bậc đại học và sau đại học phù hợp với tiềm năng, lợi thế của nhà trường mà các trường đại học khác ít có điều kiện đào tạo hoặc không có điều kiện phát triển theo hướng đào tạo chất lượng cao.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo mục tiêu của đào tạo theo tín chỉ; tăng cường tính chủ động của sinh viên trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, nghe và thảo luận báo cáo chuyên đề; quản lý tốt việc học tập của sinh viên trên lớp; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên; phấn đấu hàng năm có sinh viên đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ / cấp ĐHQGHN.

Tăng cường tích hợp đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, gắn kết hoạt động này ngay từ khâu xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học, đề cương luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Chủ trương này cần được pháp quy hoá trở thành yêu cầu bắt buộc và là điều kiện tiên quyết trong việc xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn.

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Phấn đấu đến năm 2015, 100% chương trình đào tạo chuẩn bị tham gia kiểm định chất lượng theo kế hoạch của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có ít nhất 01 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực hoặc quốc tế.

Tiếp tục mở rộng quy mô và tăng cường hiệu quả liên kết đào tạo quốc tế; khuyến khích các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy của trường tham gia các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế tiến tới làm chủ chương trình đào tạo, nâng cao vị thế của nhà trường.

Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy - học, quản lý, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội, trọng tâm là tin học hoá tối đa công tác quản lý, xây dựng bài giảng điện tử, hệ thống phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học điện tử.

4. Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh; gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu sứ mệnh phát triển Trường Đại học Giáo dục

            Để phát triển Trường Đại học Giáo dục theo hướng đại học nghiên cứu, trong giai đoạn 2010 - 2020, Đảng bộ chú trọng các tiêu chí chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học; ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học đỉnh cao để có một số sản phẩm tầm cỡ khu vực, quốc tế có giá trị thực tiễn cao.

Trước mắt trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tập trung nguồn lực đầu tư cho các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy tham gia các đề tài, dự án lớn của ĐHQGHN, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên đầu tư đặc biệt để xây dựng thành công các nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở liên thông, liên kết giữa các khoa đào tạo, trung tâm nghiên cứu thuộc trường.

Thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ của Trường Đại học Giáo dục. Trên cơ sở định hướng chiến lược hoạt động khoa học - công nghệ của Nhà nước, của ĐHQGHN, triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện, năng lực hoạt động khoa học - công nghệ và hướng ưu tiên phát triển của nhà trường.

Tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ, bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Đa dạng hoá nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng liên kết nghiên cứu với các đơn vị trong ĐHQGHN, với các ngành, địa phương trong nước và các đối tác quốc tế.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao vị thế quốc tế của Trường Đại học Giáo dục

            Củng cố và tăng cường khai thác có hiệu quả những quan hệ quốc tế đã có, mở rộng có chọn lọc các quan hệ hợp tác mới nhằm tiếp cận các thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến, tranh thủ cơ hội đầu tư về trang thiết bị hiện đại và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đặc biệt là đối với những hướng ưu tiên phát triển nhà trường. Hợp tác quốc tế cần chú trọng đến hiệu quả thiết thực và nâng cao vị thế của Trường Đại học Giáo dục, phát huy ảnh hưởng của Trường Đại học Giáo dục đối với cộng đồng giáo dục đại học khu vực, quốc tế.

            Xây dựng kế hoạch mở rộng hợp tác quốc tế và xác lập cơ chế quản lý, liên thông, liên kết, phối hợp hoạt động hợp tác quốc tế giữa phòng chức năng, các khoa đào tạo, trung tâm nghiên cứu, đơn vị trực thuộc trường nhằm khơi dậy mọi tiềm năng, khuyến khích, động viên các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy tham gia tích cực hơn vào hoạt động hợp tác quốc tế.

            Xây dựng cơ chế hợp tác và khai thác ngồn thông tin quốc tế để phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc tế. Khuyến khích các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy làm công tác hợp tác quốc tế nhằm tạo ra mạng lưới cộng tác viên trong hợp tác quốc tế với chính sách động viên, khen thưởng kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách.

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

            Đảng bộ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng theo nguyên tắc Đảng chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện và các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp thực hiện. Công tác chính trị tư tưởng cần hướng tới xây dựng văn hoá cộng đồng, văn hoá chất lượng; hợp tác chặt chẽ và toàn diện với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; xây dựng ý thức tự hào và trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí của cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong ĐHQGHN.

            Cần bám sát hơn nữa tình hình và nhu cầu thực tiễn để đề ra những giải pháp, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng thích hợp, tránh hình thức. Đổi mới hình thức, nội dung chương trình, phương pháp phổ biến, học tập nghị quyết theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Lồng ghép nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và cuộc vận động "Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào nội dung giảng dạy các môn học và các hoạt động văn hoá, xã hội, đoàn thể. Thường xuyên quan tâm phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong tình hình mới. Định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, các đơn vị trực thuộc với cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Phấn đấu hàng năm duy trì tỷ lệ 100% cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ĐHQGHN và nhà trường.           

7. Tăng cường công tác cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trình độ cao, chất lượng cao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, sinh viên

            Kết hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất giữa lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm; đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch gắn với các chỉ tiêu tài chính.

            Quán triệt sâu sắc chủ trương của ĐHQGHN giao quyền tự chủ cao cho các trường đại học thành viên gắn với trách nhiệm xã hội cao; nghiên cứu hoàn thiện phương thức phân bổ kế hoạch kinh phí gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ cho các khoa đào tạo, đơn vị trực thuộc trường, tạo điều kiện cho các khoa, các đơn vị chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

            Khai thác có hiệu quả các nguồn đầu tư của ĐHQGHN, của xã hội và các nguồn tài trợ của đối tác nước ngoài. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các khoa đào tạo, các trung tâm, đơn vị trực thuộc trường mở rộng các hoạt động thu hút đầu tư và các nguồn thu bổ sung thông qua các dự án, hợp đồng liên kết đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa học - công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các bộ, ban ngành Trung ương, các địa phương; có chế độ khuyến khích thoả đáng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả làm tăng các nguồn thu bổ sung cho nhà trường.

            Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất ở khu vực Cầu Giấy và Mễ Trì đảm bảo diện tích sử dụng tăng thêm 500 - 800 m2; xây dựng mới ít nhất 01 dự án tăng cường năng lực khoa học - công nghệ nhằm nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

8. Phát huy vai trò và sức mạnh của chính quyền và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

            Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trường, khoa, bộ môn theo đúng quy định của ĐHQGHN. Hoàn thiện quy trình giải quyết các loại công việc, xây dựng phong cách làm việc chính quy, hiện đại, hiệu quả; xây dựng văn hoá chất lượng trong mọi hoạt động của nhà trường.

Đảng bộ chỉ đạo phối hợp chặt chẽ hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể; phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ chế để chính quyền và các tổ chức đoàn thể tham gia trực tiếp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng bộ.

            Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng bộ; tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN; nắm vững tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có các giải pháp xử lý kịp thời.

            Chỉ đạo chính quyền phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu "tiên tiến", trong đó ít nhất 2 - 3 năm đạt danh hiệu "tiên tiến xuất sắc"; Công đoàn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh", trong đó ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu", Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị tốt, trong đó ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc tiêu biểu.

9. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

            Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính quyền, đoàn thể. Làm rõ cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cấp trường và cấp đơn vị trực thuộc trường. Tăng ường công tác kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thi hành điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình và đề án công tác của Đảng uỷ.

            Thực hiện phong cách nói đi đôi với làm; chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với các chi bộ cơ sở, nắm chắc thực tiễn, tiếp thu cái mới; quyết đoán, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung của  toàn Đảng bộ nhà trường.

            Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Củng cố các tổ chức chính quyền, đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, quản lý cán bộ.

            Đảng bộ cần có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đảng viên; giáo dục, rèn luyện, quản lý tốt đội ngũ đảng viên. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng; quan tâm những đơn vị còn ít đảng viên; phấn đấu bình quân mỗi năm kết nạp được 5 - 7 đảng viên; 85 - 90 % đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ hàng năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong khối các đảng bộ trường đại học thành viên ĐHQGHN.


Tải file tại đây

12:11 11/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ