Hướng dẫn Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn số 217-HD/TCĐU ngày 15/11/2011 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên năm 2011, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Về đánh giá chất lượng đảng viên

   Các Chi bộ tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên tại Hội nghị Chi bộ theo Hướng dẫn số 217 - HD/TCĐU, ngày 15/11/2011, Hướng dẫn số 410 - HD/TCĐU, ngày 19/11/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN, cụ thể:
 • Cá nhân đảng viên đọc bản tự kiểm điểm (mẫu M2a). 
 • Chi uỷ đọc nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với từng đảng viên (mẫu M2b).
 • Chi bộ đóng góp ý kiến cho từng đảng viên
 • Chi bộ bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên (mẫu M2c).
 • Thông qua kết quả kiểm phiếu trước chi bộ (mẫu M2d).

2. Về đánh giá chất lượng TCCS Đảng (Chi bộ) 

 • Đại diện Chi ủy đọc bản báo cáo tổng kết công tác đảng của Chi bộ năm 2011 và phương hướng công tác của Chi bộ năm 2012.
 • Đại diện cấp ủy đọc từng tiêu chuẩn đánh giá và điểm tối đa cho từng nhiệm vụ trong Biểu điểm đánh giá chất lượng TCCS Đảng (mẫu số 1).
 • Các đảng viên thảo luận, góp ý cho báo cáo và thống nhất cho điểm từng nhiệm vụ của Chi bộ.

3. Về xét khen thưởng 

Tại Hội nghị Chi bộ, sau khi có kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên, Chi bộ tiến hành giới thiệu, biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng đối với tập thể, đảng viên. Hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt thực hiện theo Hướng dẫn số 155-HD/ĐU, ngày 10/12/2007 của Đảng uỷ ĐHQGHN. 

4. Thời gian hoàn thành 

Các Chi ủy tổng hợp hồ sơ báo cáo (gồm bản cứng và bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng uỷ Trường ĐHGD (bản mềm gửi về 02 địa chỉ email:hoadd@vnu.edu.vn ; maidth@vnu.edu.vn ) trước ngày 25/12/2011. Hồ sơ báo cáo  bao gồm:

 1. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ Đảng năm 2011 và phương hướng công tác của Chi bộ trong năm 2012 (mẫu 4);
 2. Báo cáo tự đánh giá chất lượng chi bộ (đánh giá theo biểu điểm mẫu M1);
        (Kèm theo báo cáo thành tích của Chi bộ  đề nghị khen thưởng - nếu có)
 3. Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đảng viên của Chi bộ (mẫu M2)
  (Kèm theo báo cáo thành tích của các đảng viên được chi bộ đề nghị khen thưởng - nếu có).
 4. Tập hợp các bản tự kiểm điểm của từng đảng viên, có ghi ý kiến của chi bộ và nhận xét của cấp uỷ (nộp bản cứng).
 5. Nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với từng đảng viên (nộp bản cứng).
 6. Các phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (nộp bản cứng) (mẫu số 3).
 7. Các phiếu bổ sung lý lịch (nộp bản cứng) (mẫu số 5).
 8. Các bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung (nộp bản cứng) (mẫu 6A, 6B).

Đề nghị các Chi bộ tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và hoàn thành đúng thời hạn.

Xem chi tiết tại đây 

12:11 11/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ