Thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng mở rộng Trường Đại học Giáo dục phiên thứ nhất, nhiệm kì 2022-2027

Ngày 11 tháng 06 năm 2022, Hội đồng Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục nhiệm kì 2022-2027 đã tổ chức họp phiên thứ nhất mở rộng dưới sự đồng chủ trì của GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cùng các thành viên của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- Công bố quyết định thành lập hội đồng ĐBCL trường Đại học Giáo dục nhiệm  kì 2022-2027 gồm 17 thành viên;

- Báo cáo Tổng kết đánh giá về công tác Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và KĐCL cấp cơ sở giáo dục chu kì 2;

- Dự thảo Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau khi KĐCL chu kì 2.

- Xin ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng ĐBCL và Hội đồng KH&ĐT về công tác ĐBCL cũng như KĐCL.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng ĐBCL và Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Hội đồng ĐBCL họp tối thiểu 1lần /năm

2. Hội đồng tư vấn để xây dựng và ban hành Chính sách chất lượng của trường Đại học Giáo dục (Ban hành tháng 09/2022)

3. Hội đồng tư vấn và góp ý cho Kế hoạch cải tiến chất lượng cấp cơ sở giáo dục sau KĐCL chu kì 2 (Ban hành tháng 9/2022);

4. Hội đồng tư vấn xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng theo mô hình A+B (Ban hành tháng 12/2022)

5. Tập trung đẩy mạnh hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (tháng 10/2022)

- Hội đồng nhất trí với kết luận như trên và giao cho Phòng ĐBCL&TT làm đầu mối triển khai và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các công việc theo đúng thời hạn. Trân trọng thông báo và đề nghị các phòng chức năng, các khoa đào tạo và Phòng ĐBCL&TT quán triệt, phối hợp và tổ chức thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng.

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra

03:06 18/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ