Thông báo việc triển khai đăng ký học học kỳ 1 năm học 2022-2023 lần 3

Thời gian mở đăng ký học:  

- Từ 11h00 ngày 27/08/2022 đến 14h00 ngày 29/08/2022 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

- Danh sách các LHP có mở đăng ký trong file đính kèm theo.

- Phòng đào tạo thông báo hủy 01 lớp học phần Địa lý du lịch (GEO3254)  do không phân công được giảng viên, và mở thay thế học phần Đô thị: Lịch sử và hiện tại" dành cho lớp QHS20.SP Lịch sử Địa lý. 

2.2.  Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần theo đúng tiến trình đào tạo do Khoa, Trường xây dựng.

Kính đề nghị Khoa/Bộ môn triển khai tiến trình của từng ngành, lớp để Cố vấn học tập nắm rõ và có đầy đủ thông tin tư vấn cho sinh viên đăng ký học. (trước khi sinh viên bắt đầu đăng ký học)

Trân trọng thông báo./.

03:08 26/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ