Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do Quốc hội và Chính phủ ban hành


TT

Ký, mã hiệu

Tên tài liệu

1

418/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

2

1244/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015

3

85/2009/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

4

20/2010/TTLT-BKH-BTC

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

5

55/2010/QĐ-TTg

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao

6

49/2010/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

7

97/2010/TT-BTC

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

8

11/2010/TT-BKH

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

9

85/2009/NĐ-CP

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

10

38/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.

11

36/2009/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

12

52/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

13

12/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

14

14/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định số số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

15

21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao

16

115/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

17

18/2008/QH12

Luật Năng lượng nguyên tử

18

10/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước

19

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

20

80/2006/QH11

Luật Chuyển giao công nghệ

21

93/2006/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

22

68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật

23

61/2005/QH11

Luật đấu thầu

24

50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ

25

91/2005/TT-BTC

Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

26

14/2005/QĐ-BKHCN

Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

27

21/2000/QH10

Luật khoa học và công nghệ

 

12:03 19/03/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ