Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do Bộ và liên bộ ban hành

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ:

TT

Ký, mã hiệu

Tên tài liệu

  55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch: Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
  27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch: Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
  04/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
 

18/2012/TT-BKHCN

Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

 

34/2011/TT-BKHCN

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

20/2010/TTLT-BKH-BTC

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

 

97/2010/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

11/2010/TT-BKH

Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

 

12/2009/TT-BKHCN

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

 

14/2008/QĐ-BKHCN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 

10/2007/QĐ-BKHCN

Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”

 

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

 

93/2006/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

 

91/2005/TT-BTC

quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

 

14/2005/QĐ-BKHCN

Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư

 

85/2004/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

 

12:03 19/03/2016

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ