Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành

CÁC VĂN BẢN CỦA ĐHQGHN:

TT

Ký, mã hiệu

Tên tài liệu

Ghi chú

1

4096/QĐ-ĐHQGHN

Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN

(Hết hiệu lực)

2

124/ĐHQGHN-KHCN

Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ ở ĐHQGHN

(Hết hiệu lực)

3

2184/HD-KHCN

Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 

4

1895/QĐ-ĐHQGHN

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

(Hết hiệu lực)

5

1658/HD-KHCN-KHTC

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 

6

3348/QĐ-KHCN

Quyết định về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

(Hết hiệu lực)

7

2721/QĐ-KHCN

Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành

(Hết hiệu lực)

8

3057/QĐ-KHCN

Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

(Hết hiệu lực)

9

3454/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành, ban hành ngày 30/09/2014

 

10

3493/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN, ban hành ngày 03/10/2014

 

11

3839/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQGHN, ban hành ngày 24/10/2014

 

12

286/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN, ban hành ngày 16/01/2015

 
 

 

12:03 19/03/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ