Quyết định cấp chứng chỉ NVSP đại học do trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN tổ chức


1. Quyết định số 435/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 54 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 16/12/2014 đến ngày 29/03/2015 tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.


2. Quyết định số 474/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 63 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 16/03/2015 đến ngày 08/05/2015 tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I.


3. Quyết định số 516/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 24 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 21/12/2014 đến ngày 26/04/2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sơn Tây.


4. Quyết định số 577/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 41 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 16/01/2015 đến ngày 25/04/2015 tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.


5. Quyết định số 710/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 33 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 09/05/2015 đến ngày 09/08/2015 tổ chức tại trường Đại học Nguyễn Trãi.


6. Quyết định số 804/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 59 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 10/08/2015 đến ngày 04/09/2015 tại trường Đại học Y Dược Thái Bình.


7. Quyết định số 837/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 105 học viên (lớp 1) của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 09/05/2015 đến ngày 30/06/2015 tại Trường Đại học Ngoại thương.


8. Quyết định số 859/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 57 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 03/08/2014 đến ngày 16/09/2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

.

9. Quyết định số 968/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 97 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 27/08/2015 đến ngày 13/10/2015 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.


10. Quyết định số 180/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 46 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức ngày 21/12/2015 đến ngày 05/02/2016.

 

11. Quyết định số 180/QĐ-ĐT  về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 46 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 21/12/2015 đến ngày 05/12/2016.

 

12. Quyết định số 925/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 56 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 08/04/2016 đến ngày 30/06/2016 tại trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

 

13. Quyết định số 926/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 56 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 04/05/2016 đến ngày 17/06/2016.

 

14. Quyết định số 932/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 136 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 25/06/2016 đến ngày 28/06/2016 tại trường Đại học Giao thông vận tải.

 

15. Quyết định số 933/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 126 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 02/06/2016 đến ngày 27/06/2016 tại trường Đại học Thủy Lợi.

  

16. Quyết định số 1303/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 73 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 26/06/2016 đến ngày 25/09/2016 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận ủy Hà Đông.

 

17. Quyết định số 1032/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 49 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 28/06/2016 đến ngày 31/07/2016 tại Học viện Tòa án.

 

18. Quyết định số 1353/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 03 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 05/08/2016 đến ngày 30/08/2016 tại trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

 

19. Quyết định số 1354/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 66 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 23/08/2016 đến ngày 07/10/2016 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

 

20. Quyết định số 1601/QĐ-ĐT về việc cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học cho 43 học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 06/09/2016 đến ngày 25/10/2016 tại trường Học viện Tòa Án.

 

12:06 01/06/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ