Tiêu chí hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế

Phạm vi áp dụng:

- Các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/Scopus hoặc các ấn phẩm khoa học được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago xếp hạng hoặc các NXB có uy tín trên thế giới… có lấy địa chỉ là ĐHQGHN.

- Chỉ áp dụng cho các công trình đã được công bố trực tuyến hoặc xuất bản, in, phát hành trong năm mà Chương trình hỗ trợ.

Nội dung hỗ trợ:

- Chương trình ưu tiên xét hỗ trợ cho các nhà khoa học lần đầu tiên có công trình công bố quốc tế; các công trình nghiên cứu mang tính liên ngành; các công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí hàng đầu thế giới.

- Phân loại ấn phẩm khoa học được hỗ trợ theo lĩnh vực nghiên cứu KH&CN:

            Nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và y dược, khoa học kỹ thuật và công nghệ: chương trình chỉ hỗ trợ cho công trình công bố trên các sách, tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/Scopus và được tổ chức SCImago xếp hạng.

            Nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành: chương trình áp dụng với tất cả các ấn phẩm khoa học được tổ chức SCImago xếp hạng.

Chi tiết Tiêu chí hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế

Mẫu đơn đăng ký hỗ trợ công bố quốc tế

 
12:10 05/10/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ