Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng

Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: kiennt@vnu.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

Họ tên: Hà Thị Thanh Thủy

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Email: thuyhtt@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, sinh viên và cựu sinh viên; thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong thời gian sinh viên học tập tại trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác học sinh, sinh viên.

b) Làm đầu mối về quản lý học sinh, sinh viên từ lúc nhập học đến khi ra trường: tổ chức nhập học, biên chế lớp, ban cán sự lớp, quản lí hồ sơ, cấp các loại giấy xác nhận liên quan tới hồ sơ sinh viên.

c) Làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và của địa phương trong công tác học sinh, sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác học sinh, sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

d) Làm đầu mối trong công tác quản lý đánh giá rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập tại Trường; hướng dẫn và quản lý công tác cố vấn học tập; Làm đầu mối thực hiện quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan.

đ) Làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng các bậc hệ.

e) Làm đầu mối trong việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.

g) Làm đầu mối hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng cho HSSV.

h) Làm đầu mối thiết lập, tổ chức và phát triển mạng lưới cựu học sinh, sinh viên; phối hợp triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng.

i) Làm đầu mối triển khai các hoạt động giao lưu cho học sinh, sinh viên; thống kê và báo cáo tình hình có việc làm của sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp.

k) Làm đầu mối trong công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; làm việc với các nhà tuyển dụng để kết nối tới các sinh viên.

l) Liên hệ với các bộ phận quản lý của các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và cơ sở khác để nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên của Trường ĐHGD đang theo học mô hình đào tạo giáo viên a+b.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


 Địa chỉ liên hệ:

             Phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 0247 3017 123 (máy lẻ 1103)

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ