Thông báo Kế hoạch thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của người học do Trường ĐHGD tài trợ năm 2020-2021

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021, Trường Đại học Giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học), cụ thể như sau:

1. Mục đích & nội dung

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục của người học tại trường ĐHGD-ĐHQGHN.

- Tăng cường việc công bố, xuất bản các ấn phẩm khoa học của người học về khoa học giáo dục.

- Tạo môi trường và điều kiện để người học học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực phù hợp trong và ngoài trường.

- Tạo cơ hội để người học có thể tham gia các cuộc thi về khoa học các cấp, trong và ngoài nước.

2. Đối tượng tham gia: Toàn thể người học của Trường ĐHGD-ĐHQGHN

3. Mức tài trợ kinh phí: Các đề tài được duyệt sẽ được cấp kinh phí tài trợ từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng (tùy theo chất lượng đề tài và cam kết sản phẩm đạt được).

4. Lịch trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

01/11/2020- 25/11/2020

Nộp đề xuất đề tài NCKH về Phòng KH&HTPT theo mẫu google form.

Người học/ Nhóm nghiên cứu

-Link đăng kí:

 

https://forms.gle/Uze4PUTdj8Nx1gMt8

 

-Đề tài có thể gồm giảng viên tham gia với tư cách là thành viên. Chủ trì đề tài là người học.

 

-Mỗi nhóm nghiên cứu có không quá 10 người kể cả giảng viên.

26/11/2020-30/11/2020

Hội đồng chuyên môn họp góp ý đề xuất hướng nghiên cứu.

Hội đồng chuyên môn

Phòng KH&HTPT công bố kết quả làm việc của Hội đồng chuyên môn

01/12/2020-

20/12/2020

Các nhóm nghiên cứu chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng chuyên môn và viết thuyết minh nghiên cứu.

Người học/ Nhóm nghiên cứu

Phòng KH&HTPT cung cấp mẫu thuyết minh.

21/12/2020-

31/12/2020

Hội đồng chuyên môn họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH;

Nhà trường xét duyệt kinh phí của các đề tài NCKH.

Hội đồng chuyên môn

PKH&HTPT chuẩn bị tài liệu

01/1/2021-

10/1/2021

Kí hợp đồng tài trợ kinh phí nghiên cứu với chủ trì các đề tài NCKH.

Trường ĐHGD và các chủ trì đề tài

PKH&HTPT soạn QĐ tài trợ kinh phí và các Hợp đồng.

11/1/2021-30/6/2021

Các nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài NCKH.

Người học/ Nhóm nghiên cứu

 

01/7/2021-

10/7/2021

Tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH

Hội đồng nghiệm thu

PKH&HTPT chuẩn bị tài liệu

 

09:11 17/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ