Thông báo Tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2018, đợt 2. Cụ thể như sau:

I. Chuyên ngành Quản lí giáo dục

>>> Chi tiết Công văn số 875/TB-ĐHGD ngày 15/06/2018 Về việc Tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học

1. Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

 • Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu;
 • Đối tượng có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;
 • Đối với người có bằng đại học ngành gần phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác; đối với người có bằng đại học ngành khác phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; và đã hoặc đang giữ một trong các vị trí công tác sau đây:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc tương đương trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ bậc học mầm non trở lên;

- Trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông, tiểu học, trung tâm giáo dục thường xuyên…);

- Cán bộ quản lý công tác Đoàn, Đảng, Công đoàn trong các cơ sở giáo dục đào tạo;

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quận/ Huyện, Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng/ Ban chức năng của các cơ sở giáo dục đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục...);

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

- Ngành đúng: Quản lý giáo dục;

- Ngành phù hợp: Giáo dục học;

Ngành gần, Ngành khác: Phụ lục 1

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

            + Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Giáo dục học

3

2

Đại cương khoa học quản lý

3

3

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường

3

4

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

12

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Giáo dục học

3

2

Đại cương Khoa học quản lý

3

3

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường

3

4

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

5

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

6

Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lý giáo dục

3

7

Phát triển nguồn nhân lực và quản lí tài chính, cơ sở vật chất trong giáo dục

3

 

Tổng

 

II. Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy;
 • Đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác, cụ thể như sau:

Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc đo lường, đánh giá trong giáo dục tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi; 

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy dưới loại khá: có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc đo lường, đánh giá trong giáo dục tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi; 

 • Có đủ sức khỏe để học tập;
 • Đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học giáo dục 521401, nhóm ngành Đào tạo giáo viên 521402, nhóm ngành Tâm lý học 523104);

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

 

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

 

2

Giáo dục học

3

 

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

 

4

Đánh giá trong giáo dục

3

 

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

6

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường

3

 

7

Đại cương Khoa học quản lý

3

 

 

Tổng

21

       

III. Chuyên ngành Quản trị trường học

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị trường học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.

Đối tượng có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Đối với người có bằng đại học ngành gần phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác; đối với người có bằng đại học ngành khác phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)  trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đã hoặc đang giữ một trong các vị trí công tác sau đây:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (hoặc tương đương) của các trường mầm non.

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng , tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn của các trường Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở, Tiểu học (hoặc tương đương)

 + Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên của các trung tâm giáo dục và đào tạo.

 +Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên của các phòng/ban, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa của các cơ sở giáo dục và đào tạo (Đại học, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)

+ Lãnh đạo và chuyên viên của các viện, trung tâm thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đảng, Công đoàn trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

- Ngành phù hợp: Giáo dục học.

- Ngành gần, Ngành khác: Phụ lục 2

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần học bổ sung:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Giáo dục học

3

2

Đại cương khoa học quản lý

3

3

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường

3

4

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

5

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

 

Tổng

15

 

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác học bổ sung:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Giáo dục học

3

2

Đại cương khoa học quản lý

3

3

Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường

3

4

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

5

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

6

Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lý giáo dục

3

7

Phát triển nguồn nhân lực và quản lí tài chính, cơ sở vật chất trong giáo dục

3

 

Tổng

21

 

IV. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán học;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Toán học và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán học;

- Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các ngành đúng, ngành gần

- Ngành đúng: Sư phạm Toán học;

- Ngành gần: Sư phạm Toán – Lý (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Toán học, Toán- Tin ứng dụng, Toán – Cơ, Toán ứng dụng, Thống kê.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

15

     

V. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lí;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Vật lí và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lí;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của ĐHQGHN và của Trường Đại học Giáo dục;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các ngành đúng, ngành gần

- Ngành đúng: Sư phạm Vật lí;

- Ngành gần: Sư phạm Toán – Lý, Sư phạm Lý - Kĩ thuật Công nghiệp, Sư phạm Lý – Tin (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Vật lí học, Vật lí kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân, Công nghệ hạt nhân, Khoa học vật liệu.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

15

     

VI. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:      

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Hóa học;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Hóa học đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Hóa học;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các ngành đúng, ngành gần

- Ngành đúng: Sư phạm Hóa học;

- Ngành gần: Sư phạm Sinh - Hóa, Sư phạm Hóa – Sinh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hoá học; Kỹ thuật hoá học; Hóa dược.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức đối với thí sinh ngành gần

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

1

VII. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 • Về văn bằng: người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Sinh học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Sinh học và có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Sinh học;
 • Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Giáo dục;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các ngành đúng, ngành gần

+ Ngành đúng: Sư phạm Sinh học;

 + Ngành gần: Sư phạm Sinh - Hóa, Sư phạm Hóa – Sinh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh học.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức đối với thí sinh ngành gần

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

15

VIII. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

1. Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

- Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Lịch sử, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và được học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Lịch sử;

+ Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Giáo dục;

+ Có đủ sức khỏe để học tập;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.​​​​​

2. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần

- Danh mục ngành đúng: Sư phạm Lịch sử;

- Danh mục các ngành gần: Lịch sử, Việt Nam học, Bảo tàng học, Văn hoá học, Xã hội học, Chính trị học, Nhân học, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Lưu trữ học.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

15

IX. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn

1.  Đối tượng và điều kiện dự học bổ sung kiến thức

 Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn;

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có đủ sức khỏe để học tập;

Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Giáo dục;

Không tuyển sinh đối tượng có bằng đại học hệ từ xa.

2. Danh mục các ngành gần

Văn học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Văn hóa học.

3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

3

2

Giáo dục học

3

3

Lý luận và Công nghệ dạy học

3

4

Đánh giá trong giáo dục

3

5

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

3

 

Tổng

15

 

X. Thông tin chung

1. Hồ sơ đăng ký

 • Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức có dán ảnh (theo mẫu có dấu đỏ của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).
 • Bản sao có công chứng hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học. (Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ liên thông, phải nộp bản sao có công chứng hợp lệ bằng và bảng điểm hệ cao đẳng; Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học do nước ngoài cấp phải có bản sao có công chứng hợp lệ bằng và bảng điểm đại học dịch thuật sang Tiếng Việt và giấy xác nhận công nhận văn bằng doCục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp)
 • 02 ảnh 3 x 4 (sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, cho ảnh vào phong bì ghim vào phía sau phiếu đăng ký học

2. Thời gian học: Dự kiến khai giảng tháng 07/2018

3. Kinh phí

Kinh phí học bổ sung kiến thức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Mức thu ngành Khoa học tự nhiên (Đo lường và đánh giá trong giáo dục; LL&PPDH Toán, Lý, Hoá, Sinh): 383.000 đồng/1 tín chỉ(thanh toán theo thực tế học phần)

+ Mức thu ngành Khoa học xã hội (Quản trị trường học, Quản lý giáo dục, LL&PPDH Ngữ văn, Lịch sử): 342.000 đồng/1 tín chỉ.  (thanh toán theo thực tế học phần)

4. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

+ Địa chỉ: Phòng 104, Nhà G7, Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Cán bộ phụ trách: Hồ Thu Quyên, Điện thoại: 02473017123 máy lẻ 1104

09:06 17/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ