Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6,7/2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại       Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6,7 năm 2021  như sau:

1. Tổ chức chấm hồ sơ tốt nghiệp

1.1. Nộp hồ sơ khoá luận tốt nghiệp

Mỗi sinh viên nộp 01 bộ hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (theo văn bản số 61/ĐHGD-ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Giáo dục thông báo kết luận về việc hoàn thiện hồ sơ khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên, khoá QH-2017-S). Đối với sinh viên khoá QH-2015-S; QH-2016-S thực hiện khoá luận tốt nghiệp theo quy định của khoá đào tạo.

- Thời gian nộp: Trước 15h00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính) .

- Địa điểm nộp:

+ Bản in sinh viên nộp tại Văn phòng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, địa chỉ: phòng 606, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Bản mềm: Sinh viên nộp theo chỉ dẫn, quy định của các giảng viên phụ trách chuyên môn.

1.2. Đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp

1.2.1. Thành lập Hội đồng đánh giá khóa luận (gọi tắt là Hội đồng)

- Khoa Sư phạm đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp và tham mưu  (qua phòng Đào tạo) trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước ngày 10/05/2021.

- Khoa Sư phạm chủ động đề xuất danh sách cán bộ tham gia các Tiểu ban đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp theo ngành đào tạo và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 12/05/2021 để thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ khoá luận và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước 20/05/2021.

1.2.2. Tổ chức đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp

- Thời gian: Từ ngày 21/05/2021 đến 28/05/2021.

- Từng Tiểu ban đánh giá chủ động tổ chức họp đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp theo quy trình sau:

+ Từng thành viên hội đồng đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên bằng phiếu đánh giá với bộ tiêu chí đánh giá đã được nhà trường phê duyệt. Điểm đánh giá hồ sơ khoá luận được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

+ Tiểu ban đánh giá nộp phiếu đánh giá và bảng tổng hợp điểm đánh giá về văn phòng khoa.

+  Khoa Sư phạm tổng hợp điểm đánh giá toàn bộ hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (thang điểm 10) vào mẫu 2 và gửi về phòng đào tạo trước 15h00, ngày 30/05/2021 (bản in và file mềm).

1.2.3. Công bố kết quả đánh giá hồ sơ khóa luận tốt nghiệp

Khoa Sư phạm thông báo kết quả đánh giá đến sinh viên và cập nhật điểm Khóa luận tốt nghiệp lên phần mềm Quản lý đào tạo sau khi có phê duyệt của Trường (trước 17h00 ngày 04/06/2021)

1.3. Kinh phí      

Khoa Sư phạm chủ trì xây dựng dự toán kinh phí đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp, kinh phí chi trả cho giáo viên THPT hướng dẫn hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (nếu có) và trình Ban giám hiệu (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) phê duyệt trước khi đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp và cho các thành viên Tiểu ban đánh giá hồ sơ khóa luận tốt nghiệp, giáo viên THPT hướng dẫn hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (nếu có) theo dự toán đã được duyệt.

1.4. Nộp lưu chiểu

Sau khi đánh giá và công bố kết quả đánh giá hồ sơ khóa luận, sinh viên chỉnh sửa (nếu có) và nộp lưu chiểu 01 bộ hồ sơ khoá luận tốt nghiệp đóng bìa mềm (theo mẫu 3) kèm 01 bộ hồ sơ file mềm lưu trên đĩa DVD văn phòng Khoa Sư phạm trước ngày 06/06/2021. Riêng hợp phần video clip giảng thử của hồ sơ khoá luận tốt nghiệp chỉ cần lưu trên đĩa DVD. Trên mặt đĩa DVD ghi đầy đủ các thông tin trong mẫu 3.

2. Học phần thực tập sư phạm

Ban chỉ đạo thực tập sư phạm hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu đánh giá kết quả thực tập sư phạm, tổng hợp kết quả đánh giá, thông báo cho sinh viên và cập nhật điểm trên phần mềm quản lý đào tạo và nộp điểm thực tập sư phạm về Phòng đào tạo (gồm bản mềm và bản cứng) trước ngày 30/5/2021.

3. Chuẩn đầu ra kỹ năng bổ trợ

Sinh viên nộp sản phẩm học phần kĩ năng bổ trợ trước ngày 25/5/2020 (Hướng dẫn số 1987/HD-ĐHGD ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục về hướng dẫn thực hiện học phần kĩ năng bổ trợ theo hình thức tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dự án và Thông báo số 1406/TB-ĐHGD ngày 21 tháng 9 năm 2020).

Khoa Sư phạm triển khai đánh giá và nộp kết quả đánh giá về Phòng đào tạo (gồm bản mềm và bản cứng có đầy đủ thông tin Mã sinh viên, họ tên, Khóa ngành, Kết quả đạt/không đạt) trước ngày 02/06/2021.

4. Điểm rèn luyện và thông tin sinh viên tốt nghiệp

Phòng Công tác học sinh sinh viên rà soát và hoàn thành cập nhật điểm rèn luyện, số quyết định công nhận sinh viên nhập học cho sinh viên QH2017-S và các sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp lên Phần mềm Quản lý đào tạo trước ngày 05/06/2021.

5. Chuẩn bị cho xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa QH-2015-S, QH-2016-S, QH-2017-S đợt tháng 6/2021.

5.1. Đối với sinh viên QH-2017-S

Cố vấn học tập các lớp tổ chức cho sinh viên:

- Rà soát điểm các học phần tích lũy và 4 chuẩn đầu ra: giáo dục quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng bổ trợ, giáo dục thể chất.

- Khai và nộp (theo lớp, đầu mối là cán bộ) hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Thời hạn các lớp khóa học phản ánh sai khác về điểm, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 05/06/2021. Các trường hợp nộp sau thời hạn trên sẽ xét tốt nghiệp vào các đợt kế tiếp theo kế hoạch của Nhà trường. 

Sinh viên có thể tải file mềm các biểu mẫu trên website của Trường theo link sau: https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/1244

5.2. Đối với sinh viên các khoá QH-2016-S, QH-2015-S, sinh viên bằng kép

- Cập nhật điểm các học phần và bổ sung các chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất (nếu thiếu);

- Khai và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

 Thời hạn sinh viên các khoá QH-2016-S, QH-2015-S phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 31/05/2021.

6. Chuẩn bị xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa QH-2015-S, QH-2016-S, QH-2017-S đợt tháng 7/2021.

Sinh viên chưa hoàn thành học phần, chuẩn đầu ra, chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2021; nộp bổ sung điểm, chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp tháng 7/2021.

Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (gồm mẫu số 4,5,6,7) và phản ánh sai khác điểm, chứng chỉ chuẩn đầu ra: trước ngày 20/7/2021.

Lưu ý: Riêng sinh viên khóa QH-2015-S: đến ngày 30/6/2021 (hết thời hạn tối đa khóa học) nếu sinh viên không hoàn thành các kết quả học tập trong thời hạn này sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Đề nghị Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, các Bộ môn có liên quan, cố vấn học tập các lớp đôn đốc cán bộ và sinh viên triển khai thực hiện đúng nội dung kế hoạch này./.

11:06 15/06/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ