Kết luận cuộc họp về công tác đảm bảo chất lượng ngày 25 tháng 03 năm 2010

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã được quán triệt nội dung của Quyết định số 51/QĐ-TCCB ngày 27 tháng 1 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục. Các đầu mối thu thập minh chứng của các đơn vị đã báo cáo trước cuộc họp về tình hình thu thập minh chứng trong thời gian vừa qua để phục vụ cho công tác đánh giá giữa kỳ (khoảng tháng 10 năm 2010).

Một số vấn đề còn đang tồn tại trong thời gian qua cũng được chỉ ra tại cuộc họp như: công tác thu thập minh chứng chưa được các đơn vị thực hiện đầy đủ, các đầu mối minh chứng chưa thực sự nhận thức được tính cần thiết của việc thu thập minh chứng phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị.

Cuộc họp đã đi đến thống nhất những giải pháp và kế hoạch hành động trong thời gian tới:

  • Trưởng các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 51/QĐ - TCCB ngày 27 tháng 1 năm 2010 và triển khai thực hiện theo những nội dung đó, trong quá trình triển khai thực hiện - Trung tâm ĐBCLGD là đơn vị đầu mối.
  • Các đơn vị triển khai việc liệt kê công việc, tên sản phẩm đầu ra của công việc đối với những tiêu chí cần và đủ; liệt kê tên đối tác tiếp nhận sản phẩm đó (nộp về Trung tâm trước ngày 1/5/2010).
  • Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc thu thập minh chứng, cập nhật hàng tháng và bàn giao cho Trung tâm ĐBCLGD, biên bản bàn giao có xác nhận của Trưởng đơn vị (mốc của các minh chứng được xác nhận từ 1/1/2008).
  • Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên với vai trò là đơn vị đầu mối lập kế hoạch tổ chức buổi toạ đàm về công tác theo dõi tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp trình Hiệu trưởng, các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

Tải file tại đây

12:11 12/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ