Kết luận cuộc họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Giáo dục ngày 23 tháng 11 năm 2011

Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Trung tâm ĐBCL báo cáo những công việc mà Trung tâm đã làm được và những vấn đề còn tồn tại. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số kế hoạch cần triển khai trong thời gian tới.
  •  Đã hoàn thành theo đúng hạn Báo cáo tự đánh giá cho Bộ Giáo dục và đào tạo.
  • Đã dự thảo xong Báo cáo tự đánh giá giữa kì theo yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Triển khai kết luận về công tác Đảm bảo chất lượng của Giám đốc ĐHQGHN về việc thực hiện phiếu góp ý kiến nâng cao chất lượng công việc đối với các phòng ban chức năng; khối hành chính và  phiếu đánh giá môn học.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, Hội đồng đã đi đến kết luận như sau:

1.     Về việc viết báo cáo kiểm định giữa kì theo yêu cầu của ĐHQGHN:

  •  Các trưởng đầu mối tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung nội dung và gửi qua email cho Trung tâm, hạn cuối là 25/11/2011.
  • Trung tâm ĐBCLGD chỉnh sửa lại bản phụ lục báo cáo tự đánh giá giữa kì. Cần chú ý những phát hiện của đoàn đánh giá ngoài năm 2008, trên cơ sở đó những nội dung nào nhà trường đã khắc phục hoặc làm tốt hơn thì bổ sung vào báo cáo.
2.    Về việc thực hiện phiếu đánh giá cán bộ khối các phòng ban chức năng và khối hành chính: Hiện nay ĐHQGHN chưa bắt buộc nhưng khuyến khích các trường thực hiện phiếu đánh giá cán bộ khối các phòng ban chức năng và khối hành chính. Do vậy, Trung tâm ĐBCLGD sẽ tiếp tục nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng hình thức lấy ý kiến cán bộ và sinh viên về khối hành chính, chức năng.

3.   Về phiếu đánh giá của sinh viên đối với môn học: Vẫn sử dụng mẫu của ĐHGD ở học kì 1 (bộ 15 câu); đến học kì sau sử dụng mẫu phiếu của ĐHQGHN (bộ 16 câu) trên cơ sở chỉnh sửa lại cách diễn đạt của một số câu trên phiếu (GS.TS Nguyễn Đức Chính tư vấn trong việc chỉnh sửa).

Trân trọng thông báo và đề nghị các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo và Trung tâm ĐBCLGD quán triệt, phối hợp và tổ chức thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng.
  
Trung tâm ĐBCLGD
12:11 12/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ