Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6/2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022  như sau:

1. Tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp

1.1. Nộp khóa luận tốt nghiệp

Đối với sinh viên sư phạm: Mỗi sinh viên nộp 01 bộ hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (theo văn bản số 192/ĐHGD-ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Trường Đại học Giáo dục về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện khóa luận cho sinh viên sư phạm khoá QH-2018S và Quyết định 272/QĐ-ĐHGD ngày 24/02/2022 về việc Phê duyệt danh sách và cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa QH2018S theo hướng xây dựng hồ phát triển nghề nghiệp giáo viên)

Đối với sinh viên ngành Quản trị trường học khoá QH-2018-S: Nộp khóa luận tốt nghiệp theo Quyết định 271/QĐ-ĐHGD ngày 24/02/2022 và số 419/QĐ-ĐHGD ngày 28/3/2022 về việc Phê duyệt danh sách và điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm học 2021-2022.

 Đối với sinh viên khoá QH-2016-S; QH-2017-S thực hiện khoá luận tốt nghiệp theo quy định của khoá đào tạo.

- Thời gian nộp: Trước 15h00, Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp:

+ Sinh viên Quản trị trường học: nộp bản in tại Văn phòng Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, địa chỉ: tầng 6, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Sinh viên khoa Sư phạm đóng gói và nộp khóa luận tốt nghiệp theo chỉ dẫn, quy định của các giảng viên hướng dẫn khóa luận.

1.2. Đánh giá khoá luận tốt nghiệp

1.2.1. Thành lập Hội đồng đánh giá khóa luận (gọi tắt là Hội đồng)

- Khoa Sư phạm, Khoa Quản lý giáo dục chủ động đề xuất Hội đồng đánh giá khóa luận theo ngành đào tạo (mẫu 1) và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 20/05/2022 để thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ khoá luận tốt nghiệp.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ khoá luận và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước 22/05/2022.

1.2.2. Tổ chức đánh giá khoá luận tốt nghiệp

- Thời gian: Từ ngày 23/05/2022 đến 28/05/2022.

+ Từng thành viên hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp của sinh viên bằng phiếu đánh giá với bộ tiêu chí đánh giá đã được nhà trường phê duyệt. Điểm đánh giá hồ sơ khoá luận được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

+ Tiểu ban đánh giá nộp phiếu đánh giá và bảng tổng hợp điểm đánh giá về văn phòng khoa.

+  Khoa tổng hợp điểm đánh giá khoá luận tốt nghiệp (thang điểm 10) vào mẫu 2 và gửi về phòng đào tạo trước 15h00, ngày 30/05/2022 (bản in và file mềm).

1.2.3. Công bố kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Khoa thông báo kết quả đánh giá đến sinh viên và cập nhật điểm Khóa luận tốt nghiệp lên phần mềm Quản lý đào tạo sau khi có phê duyệt của Trường (trước 17h00 ngày 04/06/2022)

1.3. Kinh phí     

Khoa Sư phạm, Khoa Quản lý giáo dục chủ trì xây dựng dự toán kinh phí đánh giá khoá luận tốt nghiệp, trình Ban giám hiệu (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) phê duyệt trước khi đánh giá khoá luận tốt nghiệp và thanh toán cho các thành viên Tiểu ban đánh giá khóa luận tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp (nếu có) theo dự toán đã được duyệt.

1.4. Nộp lưu chiểu

Sau khi đánh giá và công bố kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp, sinh viên chỉnh sửa (nếu có) và nộp lưu chiểu 01 bộ khoá luận tốt nghiệp bản mềm (theo mẫu 3) tại văn phòng Khoa trước ngày 06/06/2022.

2. Học phần thực tập sư phạm, thực tập nghiệp vụ

Ban chỉ đạo đoạn thực tập sư phạm, thực tập nghiệp vụ hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ và đánh giá kết quả thực tập, tổng hợp kết quả đánh giá, thông báo cho sinh viên, In và phát Phiếu điểm thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm và cập nhật điểm trên phần mềm quản lý đào tạo và nộp điểm thực tập về Phòng đào tạo (gồm bản mềm và bản cứng) trước ngày 30/5/2022.

3. Chuẩn đầu ra kĩ năng bổ trợ

Sinh viên nộp sản phẩm học phần kĩ năng bổ trợ trước ngày 25/5/2022 (Hướng dẫn số 1987/HD-ĐHGD ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục về hướng dẫn thực hiện học phần kĩ năng bổ trợ theo hình thức tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dự án và Thông báo số 2333/TB-ĐHGD ngày 20 tháng 12 năm 2021).

Khoa Sư phạm, Khoa Quản lý giáo dục triển khai đánh giá và nộp kết quả đánh giá về Phòng đào tạo (gồm bản mềm và bản cứng có đầy đủ thông tin Mã sinh viên, họ tên, Khóa ngành, Kết quả đạt/không đạt) trước ngày 02/06/2022.

4. Điểm rèn luyện và thông tin sinh viên tốt nghiệp

Phòng Công tác học sinh sinh viên rà soát và hoàn thành cập nhật điểm rèn luyện, số quyết định công nhận sinh viên nhập học cho sinh viên QH2018-S và các sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp lên Phần mềm Quản lý đào tạo trước ngày 05/06/2022.

5. Chuẩn bị cho xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S đợt tháng 6/2022.

5.1. Đối với sinh viên QH-2018-S

Cố vấn học tập các lớp tổ chức cho sinh viên:

- Rà soát điểm các học phần tích lũy và 4 chuẩn đầu ra: Giáo dục quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng bổ trợ, giáo dục thể chất.

- Khai và nộp (theo lớp, đầu mối là cán bộ) hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Thời hạn các lớp khóa học phản ánh sai khác về điểm, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 05/06/2022. Các trường hợp nộp sau thời hạn trên sẽ xét tốt nghiệp vào các đợt kế tiếp (tháng 7, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 hàng năm) theo kế hoạch của Nhà trường. 

Sinh viên có thể tải file mềm các biểu mẫu trên website của Trường theo link sau: https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/1244

5.2. Đối với sinh viên các khoá QH-2017-S, QH-2016-S, sinh viên bằng kép

- Cập nhật điểm các học phần và bổ sung các chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất (nếu thiếu ở học kỳ 8);

- Khai và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản), Giấy khám sức khỏe (1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

 Thời hạn sinh viên các khoá QH-2017-S, QH-2016-S phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 31/05/2022.

6. Chuẩn bị xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S các đợt khác.

Sinh viên chưa hoàn thành học phần, chuẩn đầu ra, chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2022; khi đủ điểm và chuẩn đầu ra, nộp Đơn xin xét tốt nghiệp, bổ sung điểm, chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp các đợt sau: tháng 7, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 hàng năm trong thời hạn tối đa khóa học của mỗi sinh viên là 12 học kỳ.

Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (gồm mẫu số 4,5,6,7, Giấy khám sức khỏe) và phản ánh sai khác điểm, chứng chỉ chuẩn đầu ra: trước ngày 15 của tháng đăng ký xét tốt nghiệp.

Lưu ý: Riêng sinh viên khóa QH-2016-S: đến ngày 30/6/2022 (hết thời hạn tối đa khóa học) nếu sinh viên không hoàn thành các kết quả học tập trong thời hạn này sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Đề nghị Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Khoa Quản lý giáo dục, các Bộ môn có liên quan, cố vấn học tập các lớp đôn đốc cán bộ và sinh viên triển khai thực hiện đúng nội dung kế hoạch này./.

Phòng Đào tạo

03:05 23/05/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ